forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

hasan_bulent_kahramanSabah Gazetesi'nde yazan Hasan Bülent Kahraman, üniversite y?llar?ndan arkada?? olan Ertu?rul Özkök'le ilgili farkl? bir de?erlendirme kaleme alm??. Gençlik y?llar?ndan tan?d??? Özkök'ün zaman içinde nas?l bir de?i?ime u?rad???n? yazan Kahraman "Bu Türkiye'de bir dönemin, bir anlay???n, bir modelin kapanmas? demektir." görü?ünü savunmu?...
 
 
HASAN BÜLENT KAHRAMAN'IN YAZISINDAN B?R BÖLÜM..
 
 
....
 
Hürriyet gazetesinin ba??na geli?i üç buçuk y?l içinde gerçekle?ti. 1990'da. Bir televizyon program?nda söyledi?im gibi Hürriyet'te Özal döneminin de?i?imcilik rüzgâr?n? estirecekti. Bu durumun yad?rganacak bir yan? yoktu. Çünkü neo-liberallik, yeni sa? politikalar 1989'da Berlin Duvar?'n? y?km?? ve kendini dünyaya kabul ettirmi?ti. Fukuyama'n?n bu olay? 'tarihin sonu' diye nitelendiren makalesi de k?sa bir süre sonra yay?mlanacak ve bu siyaset anlay??? hegemonik bir biçimde dünyaya damgas?n? vuracakt?.

 
Hürriyet on y?l bu minval üzere devam etti. Tabii, bizim de?i?imden ve özgürlükten anlad???m?z daima 'gard?ropla' ilgili oldu?undan Hürriyet Türkiye'ye as?l magazin gazetecili?inde yapt??? yenilikle yans?maya ba?lad?. Daha do?rusu habercili?in magazinle?mesiyle! 'Trendler' 'yükselen de?er' ad? alt?ndan insanlar?n önüne koyuluyor, hayat?n zevk-i sefa yan? öne ç?kar?l?yor, hayattan zevk almak marifet olarak sunuluyordu. Siyaset bu anlay??a cevap verdi?i ölçüde vard? veya yoktu. O arada Türkiye koalisyonlarla sars?l?yor, Do?an Grubu (o dönemdeki Sabah'la birlikte) hükümet kurup hükümet y?k?yordu.

 
Halbuki Türkiye'de o neo-liberal zihniyetin açt??? yaraya tepki gösteren ba?ka bir olu?um ba?lam??t? ve ilk sinyal 1994 yerel seçimlerinde verilmi?ti. 1999 seçimleri bir dönüm noktas? oldu. 2002 ise ba?l? ba??na bir tarih. Ne Ertu?rul Özkök bu de?i?imi alg?lad? ne de Hürriyet.

Baz? dengeler kurulmaya çal???ld?ysa da 2000'lerde dünyaya damgas?n? vuran yeni siyaset ruhu yani siyasal do?ruluklar, ço?ulculuklar, çok kültürlülükler, mikrolojiler falan Hürriyet'e giremedi bile. Hürriyet yerle?ik bir okur kitlesine klasik/konvansiyonel de?erleri bir alternatif olarak sundu. Bu Ertu?rul'un yaz?lar?na da yans?yan bir tutum oldu. Ba??, ortas?, sonu farkl? ?eyler söyleyen yaz?lar...

Son dönem ise bir trajedidir bana göre. Çünkü magazini tek gerçek olarak sunar. O umreler, magazincilerin bir gün türbana, çar?afa girip ertesi gün sado-mazo pozlar vermesi, Özkök'ün tav?an karde? olaca??m demesi falan... Kald? ki, sat?? rakam? olarak da Hürriyet çok gerilerdeydi. Ben hep ?unu söyledim. Hürriyet'in bugün ?u kadar sat?p en çok satan gazete olmas? önemli de?ildir. Çünkü soru niye Hürriyet (tabii Sabah da) mesela 1 milyon satan bir gazete de?ildir? 70'lerde bu gazete o günkü nüfusa ra?men bugünkünden ?u kadar fazla satm?yor muydu?
?imdi deniyor ki, Hürriyet ve Özkök ya?anan son dönemi, içerdi?i sosyolojiyi hiç alg?lamad?. Tamamen yanl??. Çok iyi alg?lad? ve ona kar?? siyaset yapt?. Hürriyet ya?ananlar? sosyolojik derinli?i olan bir vaka olarak de?il bir siyaset meselesi, daha do?rusu siyaset kazas? veya krizi olarak anlatmaya çal??t?. Siyasal iktidar?n de?i?imiyle s?k?nt?lar?n a??laca??n? varsayd?. ??in farkl? boyutlar ta??d???n? kabul etmedi. Bu yöndeki ele?tirilere kulak vermedi. Habercilik de?il siyaset ve polemik yapt?. '411 el kaosa kalkt?' man?eti bu olu?umun ba?lang?c?yd? ve sonunda Ertu?rul Özkök gitti. Bu Türkiye'de bir dönemin, bir anlay???n, bir modelin kapanmas? demektir. Bu, kitleyi reddedip kitle gazetesi, seçkincilik yap?p avami gazete ç?karma döneminin de sonudur.
 
?imdi Türkiye yeni bir bas?n ve gazetecilik bekliyor.
 
 
   

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri