forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

 Ertu?rul Özkök'le ilgili en sert ele?tirileri kaleme alan Ahmet Kekeç, Hürriyet'in yeni yay?n yönetmeni Enis Berbero?lu'na tavsiyelerde bulunmu?. Kekeç; "Sa?da solda patlayan bombalar?, darbe planlar?n?, 'kozmik oda' numaralar?n?, cinayetleri, psikolojik sava? belgelerini art?k görmeli. 'Ergenekon suland?r?c?l???na' soyunmamal?... " diye yazm??...
 
Vay ?erefsiz!  
 
Enis’e kolayl?klar diliyorum. Perva göstermeden insanlar?n hayat?yla oynayan bir gazetenin genel yay?n yönetmenli?ini üstlendi. ??i zor...

Bekleniyordu.

Daha do?rusu, ismi, birkaç y?ld?r bu “eri?ilemez” ve “kutsal” makam için geçiyordu.

Rakip gazetede bulundu?um için, söyleyeceklerim “içi?lerine kar??ma” olarak yorumlanabilir.

Fakat bu i?i “Türkiye Türklerindir” gazetesi hep yap?yor... Hep ba?kalar?n?n içi?lerine kar???yor... Hep spekülatif... Hep manipülatif...

Mesela, “yanda? bas?n” filan gibi etiketlemelerle rakiplerinin piyasas?n? k?r?yor, “haks?z rekabet” yarat?yor...

Bunu resen yap?yor, haberleriyle yap?yor, a?z? bozuk yazarlar? arac?l???yla yap?yor, grubun televizyonlar?n? kullanarak yap?yor... Yap?yor o?lu yap?yor...

??in bir de “nezaket” boyutu var tabii...

Kendinizde, ba?kalar?n? tan?mlama hakk? gördü?ünüzde, otomatikman takdir makam?na kuruluveriyorsunuz. Herkes, size bakarak durumunu belirlemek zorunda kal?yor... Haks?z rekabetin bir ba?ka çe?idi... “En buyurgan” siz oluyorsunuz, yerine göre “en demokrat” siz oluyorsunuz, “en takdir eden” siz oluyorsunuz.

Bu da, rakipleri kategorize etme, departmanlara hapsetme ve dolay?s?yla i?ini bitirme kolayl??? sa?l?yor.

Bir tür, “tan?mla, i?ini bitir” sendromu...

Hulasa, bu i?leri “Türkiye Türklerindir” gazetesi hep yapt??? için, söyleyeceklerim “içi?lerine kar??mak” olarak yorumlanmamal?... Madem kendileri Türk bas?n?n “amiral gemisi”dir ve hepimiz Hürriyet gazetesinin paltosundan ç?kt?k, bu kadarc?k sitem hakk?m?z bulunsun bari...

Enis Berbero?lu’nu vicdanl?, dürüst, çal??kan, rikkat sahibi bir gazeteci olarak tan?d?m.

Beraber “uçak gazetecili?i” yapt???m?z için biliyorum; demokrat bir adamd?r da.

Kendisini aray?p “hay?rl? olsun” demedim.

Bu yaz?ya saklad?m.

Hem hay?rl? olsun, hem kolay gelsin. ??i gerçekten zor...

Koltu?unu devrald??? adam (esas?nda o da fena biri de?ildir), medyan?n ayar?n? bozmu?tu, gazetesindeki “ahlak ve vicdan çizgisini” epey a?a??lara çekmi?ti. Çok çok kötü i?ler yapm??t?. ?erefli bir geçmi? b?rakmad??? için hiçbir zaman hay?rla yadedilmeyecek

Enis, selefinin bozduklar?n? tamir edebilir.

Hürriyet, gerçekte “amiral gemisi”yse, art?k darbecilerin, darbe sevicilerinin sesi olmamal?.

Karargâhta pi?en haberleri man?etine ta??mamal?.

K?yt?r?k Pakistan mahkemelerinden “darbeye cevaz” aramamal?.

Sa?da solda patlayan bombalar?, darbe planlar?n?, “kozmik oda” numaralar?n?, cinayetleri, psikolojik sava? belgelerini art?k görmeli. “Ergenekon suland?r?c?l???na” soyunmamal?...

Hrant Dink’e, Ahmet Kaya’ya, Orhan Pamuk’a yapt?klar?n? yapmamal?.

Halk?n yan?nda olmal?...

Halk?n de?er tercihleriyle bar??mal? ve sistematik “ötekile?tirme” huyundan vazgeçmeli.

Bir de “düzey” sorunu var...

Piyasan?n handiyse en a?z? bozuk, en küfürbaz yazarlar? Hürriyet’te topla?m?? durumda... Baz?lar?n?n küfürlerine muhatap olmu?tum da, oradan biliyorum. En entelektüelinin a?z?ndan “müptezel”, “alçak”,  ?erefsiz”, “ku? beyinli”, “züppe”, “ahmak” sözcükleri eksik olmuyor.

Ba?l??a çekti?im “Vay ?erefsiz” ifadesi de Hürriyet gazetesinin man?etidir. Ahmet Kaya’n?n arkas?ndan söylenmi?tir.

Durum budur.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri