forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ibrahim_karagul_b?BRAH?M KARAGÜL-

Birkaç y?ld?r anlatmaya çal??t???m?z gerçekleri, ?srail bas?n? bir günde özetledi! 'Kemalizm hayranl???, Erdo?an dü?manl???' üzerine kurulu ama asl?nda Türkiye ile ?srail aras?ndaki gerilimin ipuçlar?n? veren bu özet, a??r? sa?c? Jarussalem Post gazetesinde yer alsayd? sorun yoktu.


Önemsemez, “bildi?imiz hezeyanlar” der, geçerdik.. Ancak liberal Haaretz gazetesinde yay?nlanmas?, üstelik ?srail'in resmi bak???n?n bu yaz?da ifade edilenden bile sert oldu?u, ciddi bir haz?ms?zl???n ya?and??? gerçe?i ortadayken önemsememek mümkün de?il.

Zvi Barel imzal? yaz?, Türkiye'nin Kürt sorununa çözüm bulma amac?yla büyük enerji harcad??? “Aç?l?m”? konu al?yor ve Türkiye-Irak-ABD aras?nda, PKK'n?n tasfiyesi amac?yla, Ba?dat ve Erbil'de yap?lan toplant?larla ayn? zamanda yay?nland?.

“Demokratik aç?l?m?n Türkiye'nin ulusal kimli?inde 'dramatik bir de?i?ime' neden oldu?u” belirtilen yaz?da, “söz konusu inisiyatifin Kürtler için mücadele eden lider statüsündeki PKK'n?n alt?n? oyma olas?l???” mesaj? veriliyor. Önce ?u cümleleri okuyal?m:

“Nüfusunun çe?itli parçalar?n? birle?tiren Kemalist ilkeleri bozmay? denedi?inden ku?kulan?lan yanl?? adam ve yanl?? parti taraf?ndan öncülük edilmesinden dolay? stratejinin ba?ar?s?z olma olas?l??? var. (Eminim ?srail bunu çok istiyor ve elinden geleni yap?yordur. ?.K.) Erdo?an'?n dini partisinin seçimlerde büyük zafer kazand??? bir gerçek, fakat bu yan?lt?c? bir zafer. Partinin Meclis ço?unlu?u, temelde nüfusun yar?s?n? temsil edilmemi? halde b?rakan, anla??lmas? güç bir seçim mekanizmas? ve karma??k bir sandalye da??l?m? süreci sonucunda biçimlendi. 'Ülkenin bütünlü?ünü' vazgeçilemez ilke olarak gören ve 14 milyon Kürt'e etnik haklar?n?n verilmesini kabul etmeyecek olan da bu ayn? 'yar?' d?r. Erdo?an'?n partisi, terörle sava??n bedelini ödeyen ve partinin dini bir ajanday? güçlendirmeyi hedefledi?i görü?ünde bulunan ordu mensuplar?n? k?zd?rd?.”

“Kemalist ilkeleri bozmay? denedi?i”, “Yanl?? adam ve yanl?? parti” ve “ordu mensuplar?n? k?zd?rd?” ifadelerine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bu ifadeler, y?llard?r ?srail'in Türkiye'ye bak???n?n temelini olu?turuyor. Sivil asker gerilimine, laik-?slamc? çat??mas?na yat?r?m yapmak, ?srail ç?karlar? zarar gördü?ü anda içerideki müttefik çevrelerle, ABD'deki Musevi lobisi ve neocon çevrelerle ?iddetli bir kampanya ba?latmak, darbe ça?r?lar? hatta iç sava? senaryolar? tart??t?rmak öteden beri ?srail'in ve yerel müttefiklerinin klasikle?en yöntemleri oldu.

Daha iktidara geldi?i andan itibaren senaryolar her f?rsatta uygulamaya sokuldu. Erdo?an için; “Türkiye'nin Bat? ile ili?kilerindeki en büyük sorun”, “Bin Ladin'den bile daha tehlikeli”, “Türkiye'yi uçuruma götürüyor”, “ABD yönetimi buna müdahale etmeli”, “Türkiye ?eriata gidiyor” ?eklinde yaygaralar koparan, Türkiye içindeki mali ve siyasi ba?lant?lar?yla darbe tezgahlayan, ayn? anda Türkiye'yi istikrars?zla?t?racak olaylara zemin haz?rlayan, bir yandan müttefik görünüp di?er yanda terörü destekleyen hep ayn? çevreler oldu.

?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres, bir süre önce Defense News dergisine verdi?i söyle?ide, “Erdo?an ülkesini ?srail'le ortakl?ktan uzakla?t?r?p radikal ?slam'a do?ru mu götürüyor?” sorusuna ?u cevab? veriyordu: “Türkiye dünya üzerinde, demokratik olmayan bir kurumun, yani ordunun, demokrasiyi korumakla görevli oldu?u tek ülkedir. Gerçekten de öyleydi. Ancak ordunun rolü de?i?ti. ?imdi soru, Erdo?an'?n kendi Müslüman nüfusunu demokrasiye do?ru mu götürece?i, yoksa demokratik güçlerin daha ?slamc? bir devlet mi isteyece?idir..”

Erdo?an'a yönelik öfkenin sebebi “One Minute” de?il. Öfkenin sebebi, Anadolu Kartal?'ndan d??lanmak de?il, ?srail'le askeri teknolojide ya?anan kriz de?il. Öfkenin sebebi Gazze katliam?na Türkiye'nin verdi?i sert tepkiyle s?n?rl? da de?il.

Birileri Türkiye'yi yönetme, yönlendirme, bölgesel ve uluslararas? ili?kilerini ?ekillendirme, iç politikas?n? dizayn etme, toplumunu kamplara bölme, ba?kalar?yla korkutarak hizaya sokup ehlile?tirme, bütün enerjisini içerideki çat??ma alanlar?na yönlendirip kafas?n? kuma gömme ehliyetini, imkan?n? kaybediyor.

Türkiye'deki “sivil-asker ayr??mas?na yat?r?m” yapanlar, tatbikat iptali sonras?nda da; “?srail'e hükümet kar??, asker tatbikat?n devam?n? istiyor” diyordu. Y?llard?r bu ayr??ma üzerine yat?r?m yapt?lar ve hep kazand?lar. Çok güçlü, bütün bölgeyi hizaya sokmaya yarayan Türkiye kart? gibi bir iktidar ellerinden kay?p gidiyordu çünkü.

“Türkiye kendi ç?karlar?na zarar veriyor” yaygaras?n? kopararak, Çevik Bir'li, 28 ?ubat'l? günlerde temellerini att?klar? düzeni korumak istiyorlar. Darbe tehditleriyle, sivil asker ay?r?m? korkutmalar?yla, Ermeni teziyle, “Türkiye'yi ?eriattan kurtarma” kampanyalar?yla ?ekillendirdikleri politikalar?n ömrü bitti, kabullenemiyorlar. Ortado?u'daki en güçlü müttefikleri kontrollerinden ç?kt?, hazmedemiyorlar. Gerçek bu..

Suriye'yi yeniden dü?man ilan etmezse, Irak'? dü?man ilan etmezse, ?ran tehdidini onlar gibi kabul etmezse, yak?n çevresiyle aras?na yeniden duvarlar örüp kendini ?srail'e dostlu?a hapsetmezse Türkiye çok tehlikeli bir yola girmi? demektir! Bunu söylemeye çal???yorlar! “Atatürk mezar?nda ters dönmü?” derken, Türkiye toplumunu derin bir iç hesapla?maya sürüklemek istiyorlar.

Dü?man olduklar?, öfke duyduklar? Tayyip Erdo?an de?il asl?nda. Onlara bu korkuyu hat?rlatan herkes!

http://yenisafak.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri