forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır

PS?KOLOJ?K SAVA? MEDYASI

Aktif .

ahmet_kekeçAHMET KEKEÇ 
Bo? zamanlar?mda, Genelkurmay Ba?kanl???’n?n “kapatt?k” dedi?i internet sitelerini dola??yorum. Esas?nda kapal?... Ama ar?ivlere ula?mak mümkün...

 

Ben de küçük bir taramayla, “irtica.org”un ar?ivlerine ula?t?m. Çok mutlu oldum.

Bu site, “bas?n bilgilendirme toplant?s?”nda da ifade edildi?i üzere, irtica ve bölücülük tehlikesine kar?? kurulmu?.

Hadi, “Yasalar?m?zda irtica diye bir suç var m?? Orduya bu görevi kim verdi? Memleketin polisi savc?s? varken, tan?mlanmam?? bir suça kar?? sava? açmak orduya m? dü?tü?” konular?na hiç girmeyelim...

Diyelim ki “irtica” diye görünür bir tehlike vard?r...

Diyelim ki bu “tehlike”ye kar?? sava? yürütmek Silahl? Kuvvetler’in tekelindedir.

Diyelim ki ordunun ba?ka i?i yoktur...

Hepsi kabul...

Fakat, irticayla sava?an bu sitenin ba?at derdi “irtica” filan de?il...

Site kafay?, Siyasi Partiler Kanunu’na göre kurulan, seçimlere kat?lan ve en nihayetinde hükümeti kuran AK Parti’ye takm?? durumda... Denilebilirse, sitenin görünmez müellifleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin me?ru hükümetine kar?? mücadele ediyor.

Kendi hükümetiyle sava?an bir ordu...

Dü?ünebiliyor musunuz ortaya ç?kan görüntüyü?

Sitenin görünmez müellifleri, anla??ld??? kadar?yla, polemikten çok ho?lan?yor...

Ba?bakan’?n her konu?mas? an?nda cevaplan?yor...

Hükümetin her icraat? an?nda “te?rih masas?na” yat?r?l?yor.

Bakanlar?n her tasarrufu an?nda sorgulan?yor.

Çal??ma Bakanl??? atama m? yapt?? Hemen cevap haz?r: “Bakanl?k eski

Diyanet memurlar?n? ve ?mam Hatiplileri tercih ediyor...”

Milli E?itim Bakanl??? “e?itimin kalitesini art?rmaya” yönelik bir çal??ma m? ba?latt?... Hemen cevap haz?r: “Milli E?itim, AB uzmanlar?n?n i?gali alt?nda...”

Ba?bakan, Cumhuriyet mitinglerinden bahisle “bindirilmi? k?talar” diye bir laf m? etti? Hemen cevap haz?r: “Ba?bakan Tayyip Erdo?an’?n mitingi için seferberlik ilan eden Erzurum Büyük?ehir Belediyesi, ?ehir içi toplu ula??m araçlar?na dört saatlik ücretsiz ta??ma yapt?rd?. AKP’li Ba?kan Ahmet Küçükler, reklam panolar?n? Ba?bakan’?n posterleriyle donatt?. Bindirilmi? k?talar böyle olur...”

Örnekleri ço?altmak mümkün...

?rticayla sava? fasilesinde ise, bol bol “Filanca ilçede Kur’an Kursu aç?ld?”, Ö?renciler namaza götürüldü”, “Okullar mescidle donat?ld?”, “Kurban derileri tarikatlara gitti”, “Ba?örtülüler ?ov yapt?” haberi...

Bunlar?, orduyu ve militarizmi yücelten ?ehit haberleri izliyor.

?rticaya kar?? “soylu duru?” sergileyen sanatç? ve yazarlar da icab?nda taltif ediliyor;?lhan Selçuk, Emre Kongar, Zülfü Livaneli, Nejat Yava?o?ullar?, Edip Akbayram gibi...

Site, sadece hükümetle ve “irtica” ba?l??? alt?nda toplanm?? inanç tercihleriyle sava?m?yor...

Her ?eyle sava??yor...

Demokrasiyle, serbest piyasayla, AB’yle, ABD’yle, güneyle, kuzeyle, do?uyla, bat?yla... Her ?eyle...

??in ilginç taraf? ne, biliyor musunuz?

Biz bu haberlerin tümünü, “dost medya” ad? verilen gazete ve televizyonlardan izledik.

Hadi ordunun ba?ka i?i yok...

Peki, medyan?n ba?ka i?i yok mu, “kara propaganda” malzemelerini ta??y?p duruyor?

Hani bunlar ba??ms?z medyayd??
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri