forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

MEDYANIN YANDA?LIK ANAL?Z?

Aktif .


GRKAN HAYDAR KILIARSLAN / MEDYALOG

Medyada bilir bilmez herkesin kulland??? yanda? medya ifadesi zerine kk bir analiz yapma gere?i duydum. Sz konusu yanda?l?k ve taraftarl?k ayr?m? asl?nda zellikle 90l? y?llarda Refah Partisinin iktidara yry? s?ras?nda Bir k?s?m medya ile ba?lad? dersek ok yan?lm?? olmay?z. Gerekte bu ayr?m?n mucitleri Milli Gr? ekol olmakla beraber medyam?zda taraftarl?k, yanda?l?k ezelden beri var oldu.


1980 ncesi dnyan?n ift kutuplu dzeni erevesinde sa?c? ve solcu medya organlar? vard?. O y?llarda Milliyet Gazetesi solcuydu. Milliyet, o y?llarda Abdi ?peki izgisinde ilkeli bir yay?n organ?yd?. Henz Trkiye Zafer Mutlu, Mehmet Y?lmaz, Ertu?rul zkk, H?ncal Ulu gibi medya dahileriyle tan??mam??t?. Hatta H?ncal o y?llarda sar?-k?rm?z? ka?kol takan Cumhuriyette yazan bir top yazar? bile de?ildi.

 

Hatal?ysam dzeltsin, Engin Ard? stn zekas?n? erotik yaz?lar yazarak gstermekteydi. 1980 ncesinde Tercman Gazetesinin liderli?i stlendi?i sa?c? medyada yaz? yazan Taha Akyolun, Gneri Civao?lunun o y?llarda Milliyette yaz? yazacaklar?n? d?nmek densizli?in doruk noktas?na bayrak dikmekten farks?zd?. Elbette o y?llarda Mehmet Barlas?n bir gn gelecekte Yeni ?afakta bile yazaca??n? d?nmek ham bir hayaldi ve bu hayalin olgunla??p a?atan d?mesini beklemek iin bir kimsenin epeyce bo? bir zaman?n?n olmas? gerekirdi.

 

Ama o y?llarda en beklenmedikler y?llar sonra do?al kar??lan?r oldu. Soldan sa?a gei?ler o denli ok oldu ki, sa?da sa?c?lara bile neredeyse yer kalmad?. Bu yzden bir k?s?m aslen en koyu sa?c? olduklar? halde kendilerini hala solcu sananlar da bu gei?leri yapanlara libo? diyerek onlar? a?a??lad?lar. O y?llarda en sa?c? yaz?lar? kaleme alanlar?n, sa?c? genleri solcular?n stne iteleyenlerin y?llar sonra eskinin sol gazetelerinde yazmalar?na ise pek ses ?karan olmad?.

 

1983 sonras? Trkiye, zal?n 2.5 gazete dnemiydi. zall? y?llar ve ncesindeki darbeli y?llar internetin ke?fi ve yayg?nla?mas?n?n ncesine denk geldi?i iin zellikle gen ku?aklar, pek okumay? da sevmedikleri iin bu y?llar? pek bilmiyorlar. Bugn gazetelerin okur yorumlar? k?elerine samal?k b?rakan pek ok gen okur, asl?nda okumad?klar? iin, sadece internette gezindikleri iin ve kar??la?t?klar? haberleri bile okumadan o haberlere yorum b?rakmay? zevk edindikleri iin gemi? y?llar?n s?k s?k hat?rlanmas?nda fayda var.

 

Bugn zellikle Do?an medyas?n?n internet sitelerinde her an rastlayabilece?iniz okumadan yorum yapanlar grubuna hem 80 ncesini, hem zal y?llar?n? ve hem de Trkiyenin en karanl?k y?llar? top 10 listesinde 70leri ve 80leri bile geride b?rakarak number one olan 90l? y?llar? Erkut abi titizli?inde ?retmek gerek. Bu a?dan bak?ld???nda yeniHarman?n Nisan ay? seim zel say?s?n?n arka kapa??nda yer alan biri eski biri mevcut iki Cumhurba?kan? foto?raf?n? zenle saklamak gerek.

 

Fakat yine de endi?eye mahal yoktur. Yazar?n?z GHK, her zamanki gibi gerek ne ise ortaya ?karacak. Daha do?rusu zaten ortada olan gere?in evresini kaplam?? olan eri p temizleyecek, tozlar?, molozlar? ortadan kald?racak, ya da bir arkeolog gibi st tamamen rtlm?se di? f?ras?yla gere?i arayacak ve bulacak.

 

Bugn pek ok okur ve yazarda, ayd?n ve bayd?nda yanl?? bir kan? var. Yanda? Medya olarak an?lan bir medya var. Bu medyan?n zelli?i iktidar yanl?s? olmas?... Bu yanda? medya yznden lkede haber alma zgrl?nn zarar grd?, gereklerin gizlendi?i, iktidar borazanl??? ve yalakal??? yap?ld???, zellikle bir k?s?m medya taraf?ndan srekli dile getiriliyor.

 

Hatta yanda? medyan?n kendisi de eski ad? bir k?s?m medya olan medyaya yanda? medya diyor. Sonuta neredeyse medyan?n tamam? yanda? olmu? oluyor. Ben k?saca hemen hepsine payda? medya demeyi uygun gryorum. nk hat?rlatmakta fayda var. Babam?z?n hat?r?na medyac?l?k oynam?yor bunlar. Hepsi pay derdinde... yeniHarman gibi de?iller onlar. Hepsi bir pastan?n paylar? pe?indeler ve tm kavga da zaten bu...

 

Payla?may? bilmiyorlar. Bak?n yeniHarmana. Bir pay derdi yok. Alternatif medya, tm dnyada oldu?u gibi bu lkede de be? parmak karde?ten hani bana hani bana bile diyemeyen medyad?r ( ocuk olmu?lar bilir. Buraya bir ku? konmu?, biri tutmu?, biri kesmi?, biri pi?irmi?, biri yemi?, kk parmak da okuldan gelmi?, hani bana, hani bana demi?). ?u anda yanda? olmad???n? iddia eden de okuldan yeni gelmi? kk parmakt?r. Alternatif medya veya zelde yeniHarman, daha ok ba?ka bir elin i?aret ve orta parmaklar? aras?ndan kafas?n? uzatan ba?parmakt?r. Her medya gibi Trkiye medyas? da bu hareketi hak etmektedir. Bu hareketin olmad??? bir lkenin sonu Nazi Almanyas? veya Saddam Irak?d?r.

 

Trkiyede tiraj listelerinde boy gsteren toplam 37 ulusal gazete var. Gerekte yerel lekte bu listede yer alan gazetelerin pek o?undan fazla tiraj? ve etkinli?i olan gazeteler olmas?na ra?men bizim i?imiz ulusal lekte. Bu 37 gazetenin ierisinde 4 adet gazete ise top gazeteleri olup onlar? analizimizin d???nda grebiliriz. 3, bilemedin 4 byklerin yanda?? olan bu top gazetelerini listemizden ?kar?nca ulusal gazete say?m?z 33 olarak grnyor. Bu 33 gazeteden 2 tanesi ise komple ekonomi gazetesi. Referans ve Dnya gazeteleri. Bu 2 gazetenin tune bir incelemede yanda?l?k boyutlar? tart???l?r veya sorgulan?r dzeyde olsa da, ben sz konusu bu 2 gazeteyi de d??ar?da tutmay? ye?liyorum. Kald? 31 gazete... Hadi listenin en sonunda yer alan ve yeniHarman?n tirajlar?n?n yak?n?ndan bile geemeyen en son gazeteyi de ?karal?m ve ?u 31 say?s?ndan kurtulal?m da daha ak?lda kal?r bir say?ya ula?al?m. Kald? 30 gazete.

 

Buna gre referans sistemimizin yanda?l?k boyutunu AKP Yanda?l??? ve AKP Kar??tl??? olarak belirledi?imizde grd?mz manzara ?udur. Toplam 11 ulusal gazete, yay?nlar?nda izledikleri habercilik anlay???, man?et tercihleri, yorumcu de?erlendirmeleri gibi nesnel medya lekleri ile de?erlendirildi?inde iktidar partisi olan AKPye yak?n, yanda? veya ciddi oranda destekliyor. Bu gazeteler, de?erlendirmeye ald???m tiraj haftas?ndaki tirajlar?na gre s?raland?klar? zaman Zaman, Sabah, Takvim, Trkiye, Yeni ?afak, Star, Bugn, A. Vakit, Taraf, Yeni Asya, Todays Zaman olarak s?ralan?yor. Kar?? cepheye bakt???m?z zaman ise ortak ynleri AKP kar??tl??? olan ve bu nedenle kalitesi muhtelif oranlarda de?i?en muhalif yay?nc?l?k izleyen 17 gazete var. Bu gazeteler yine tirajlar?na gre Posta, Hrriyet, Vatan, Milliyet, Ak?am, Szc, Gne?, Cumhuriyet, Yenia?, Milli Gazete, Radikal, HO Tercman, Ortado?u, H. Daily News, Yenimesaj, Birgn, G. Evrensel olarak s?ralan?yorlar. Bu iki grubun d???nda ne yaparsam yapay?m her iki gruba da s??d?ramad???m 2 adet gazete var. Onlar ise bugn itibariyle hakikaten ntr konumdalar. Bu gazeteler ise zellikle ilkinin iddias?n? baz al?rsak Habertrk ve do?al olarak ?ok gazeteleri... AKP yanda?? gazeteleri Turuncu Medya, AKP Kar??t? olan gazeteleri K?rm?z? Medya, ntr olan gazeteleri Sar? Medya, top gazetelerini Top Medyas?, ekonomi gazetelerini Borsa Medyas? olarak ay?r?rsak ve i?e tiraj boyutunda bakarsak durum nas?l ve ne vaziyette?

 

Rasgele seilmi? 6-12 Nisan haftas?n?n tiraj raporlar?na gre;

 

Turuncu Medya : 1.810.511
K?rm?z? Medya : 2.123.090
Sar? Medya : 337.375
Top Medyas? :479.450
Borsa Medyas? :55.208

Sz konusu haftan?n toplam tiraj? ise 4.805.634.

Grlece?i zere, tiraj baz al?nd???nda AKP yanda?? turuncu medya % 38, AKP kar??t? k?rm?z? medya % 44, Top medyas? % 10 ve ntr olan sar? medya % 7 olarak bir ayr?m gerekle?mektedir. ( Borsa medyas? Binde 25 oldu?u iin grafikte yer alm?yor. )

 

?kan sonu hem ?a??rt?c? ve hem de ?a??rtmay?c?d?r. ?a??rt?c?d?r. nk en son seim sonular?na gre AKPnin ald??? oyla birebir rt?en bir AKP medyas? vard?r ve bu dengeyi yakalayabilmi? olan iktidar? kutlamak gerek diye d?nyorum. Hele de i?e sadece Zaman ve Yeni ?afak ile ba?lam?? olduklar?n? d?nd?mzde ba?ar?n?n boyutlar? daha iyi anla??l?yor. te yandan Yanda? Medya diye bas bas ba??ran muhalif medyan?n Trkiye tarihinde ilk defa olmak zere iktidar aleyhinde % 44 gibi ezici bir tiraj oran?na sahip olmalar?na ra?men neden bu kadar panik halinde olduklar?n? anlamak g gerekten.

 

nk Trkiye siyasi ya?am?nda AKP dnemi d???nda tm iktidar dnemlerinde, medya, bilinece?i ve hat?rlanaca?? zere daima iktidar yan?nda yer alm??t?r. K?rm?z? medya listesinde ad? geen Cumhuriyet, Milli Gazete, Ortado?u gibi yay?n organlar?n?n destekledi?i siyasi hareketler gemi?te en fazla bir iki y?ll???na iktidara ortak olmu?lar veya kerhen desteklemi?lerdir. Bunun d???nda bu gazeteler veya gemi? dnemlerde bu gazetelerin atalar? olan gazeteler genellikle muhalif kalan biricik yay?n organlar?d?r. (Elbette burada Cumhuriyet iin bir parantez gerekmektedir. Cumhuriyet, bu lkenin ilk iktidar gazetesi oldu?u halde mr boyu muhaliflik payesini kazanm?? tek gazetesidir. Bir gn, Birgn Gazetesi bile iktidara ortak olabilir ama Cumhuriyetin bu konuda bence hi ?ans? yoktur ve bu nedenle baz? yazarlar? art?k halktan umudu kesmi? ve halk d?man? darbecilerden medet umar hale gelmi?lerdir. Bu bir dramd?r. )

 

Szn k?sas?, zellikle Trkiyenin en byk yay?n grubu olan Do?an grubunun muhalif duru?u nedeniyle bugn Trkiyede ve hatta belki de dnyada e?ine s?k rastlanmayan bir medya-iktidar denklemi olu?mu?tur. Trkiyenin geleneksel izgisinde iktidar? destekleyen medyan?n tiraj oran? hi bir zaman % 60-70in alt?na inmemi?tir. zellikle zall? y?llar bu durumun en gzel rne?idir ki o y?llarda medya deste?i % 80lerde seyretmekteydi..

 

1989-1994 y?llar? aras?nda 40 y?lda bir lke genelinde yerel ynetimleri elde eden CHPnin hem ard?l? ve hem ncl olan SHPnin ba?ta ?SK? skandal? olmak zere merkez medya taraf?ndan bir tanecik Cumhuriyetin stn gayretlerine ra?men nas?l bertaraf edildi?i hat?ralarda ve hatta belgelerdedir. Bugn CHPyi destekleyen Do?an medyas?n?n ANAPl? y?llar?n en byk destekisi oldu?u unutulacak bir vaka de?ildir.

 

Gerek ?udur. Asl?nda bozuk ve rm? bile olsa ve hatta sol ile alakas? bile olmasa soldan nefret eden szde merkez medya, ?stanbul ve Avrupa kkenli uluslararas? sermaye gruplar?n?n sesi olan Do?an Medyas? gibi medyalar denize d?tkleri iin Denize sar?lm??lard?r.

 

Merkez sa??n derin devlet unsurlar?nca kontrol edilebildi?i y?llarda sadece merkez sa? san?lan ANAP, DYP izgisini destekleyen ve sadece fantezi dzeyinde liberalle?mi? eski solcular? bnyesinde bar?nd?ran merkez medya bir zamanlar SHP d?man? bir medyayd?. Ancak 90l? y?llarda Anadolunun ba?r?ndan kopup gelen ve y?llarca ?stanbul sermayesinin muhafazakarl?k oyunlar?na kanarak sa?c? iktidarlar? destekleyen kitleler Refah ve nihayet AKP izgisini desteklemeye ba?lay?nca, stelik bu gei? dneminde merkez sa??n geirdi?i metamorfoz yznden ortada bilindik bir merkez sa? kalmay?nca kendini merkez medya olarak tan?mlayan ?stanbul burjuvazisinin medyas? da birdenbire CHP medyas? haline geliverdi.

 

Trkiye enteresan bir lkedir. 10 y?l ierisinde gr?leriniz tamamen de?i?ebilir. Gr?leriniz de?i?mese bile sanki bir bayrak yar??? yaparlarm?? gibi gr?lerinizi savunanlar de?i?ebilir. Ben 30 y?l nce Gneri Civao?luna kfreden Milliyet okurlar?n?n halen Milliyet okuduklar?n? ve halen Gneri Civao?luna kfr etmeyi ihmal etmediklerini biliyorum.

 

Kusura bakmay?n. Bunlar benim gr?lerim de?il. Ben gzlemlerimi aktar?yorum. Onlar ayn? Milliyet okurlar?. ?natla Milliyet almay? srdryorlar. Taha Akyol ve Civao?lu bile bu sevgilerine engel olamad?lar. Buras? Trkiye. Ne yapacaks?n?z?

Elbette burada de?inilmesi gereken nemli bir konu var. Her ne kadar gazeteler bu e?it bir ayr?ma tabi tutulmu? olsalar bile k?e yazarl??? messesesinde durum biraz farkl?. Nas?l ki, zellikle Do?an medyas?n?n sergiledi?i dengesiz CHP yanda?l??? ele?tirilmeyi hak ediyorsa, AKP yanda?? olan medyada ise AKPyi ele?tiren isimlerin azl??? ve hatta yoklu?u ok ciddi bir sorun olarak grnyor. Neticede Do?an medyas? ierisinde Hasan Cemal de yaz?yor. Hatta Akif Beki bile yaz?yor. Hatta en koyu AKP d?man? olan yazarlar aras?nda CHPyi de ayn? ac?mas?zl?kta ele?tiren isimler de var.

 

Oysa bozuk bile olsa benzer bir dengeyi Turuncu medya ierisinde grmek neredeyse mmkn de?il. Bu durum turuncu medyas? iin bir utan kayna??d?r. Bu medya ierisinde bir para Taraf ve hatta Yeni ?afak d???nda iktidar? ele?tirmeye cret edebilen kalem say?s? yok denecek kadar az. D?nn ki, Sabah Gazetesinde ele?tiri grevi, neredeyse sadece Umur Taluya kalm??.

 

Kusura bakmas?n, H?ncal Uluu t?pk? Ahmet Hakan gibi ben de ciddiye alm?yorum. Kendisini t?pk? Mehmet Y?lmaz karde?im gibi ?ahsen severim ama 100 IQ seviyesinde muhalif olmak, muhalif olmak demek de?ildir ve bence onun art?k her 100 gnde bir Sabah? terk edece?ini a?klamas?ndan da herkese fenal?k gelmi?tir. Bence kendisine en ok yak??an? yapmal?, halktan en kopuk gazete olarak grd?m Vatan Gazetesinde kendisine bir sayfa edinmeli ve bo?altt??? sayfay? ben doldurmal?y?m ki hem yanda? medya okurlar?n?n zekas?na sayg? devri ba?las?n, hem de yanda? medya ierisinde Ba?bakana ey Tayyip karde?im diyecek yi?itlikte, cret, cesaret ve samimiyette bir kalem yazmaya ba?las?n da yanda?l?k yanda?l?k olal? gerek yanda?l??? grsn.

 

Bence bu i?ten en ok Tayyip karde?im karl? ?kar ve bugne dek yazd?klar?m? akt?rmadan uygulamaya son verip aleni bir ?ekilde yazd?klar?m? uygular da, GHKn?n ?an? da al?r ba??n? gider. Benim Tayyip karde?im maalesef yanda? medyada sizleri de?il, GHKy? okuyor. nk samimi halk ocu?u samimi halk ocu?unu daha gznden tan?r. yle de?il mi Tayyip karde?im....

 

( H?ncal Ulu giderken Ha?met Babao?lunu da yan?na alabilir ve Selahattin Duman ile beraber ayn? gazetede 100 IQ seviyesine hitap etmeye devam edebilirler. Vatan Gazetesinde Okay Gnensin d???nda bana hitap eden bir yazar ?kmad? bugne kadar. Bu durum bir skandald?r. Bir gazetenin k?e yazarlar? gazetenin profilidir ve bu kadar d?k profilli bir gazeteyi ba?arman?n da kolay olmad???n? teslim etmeliyim. Tamam ben de 139 IQ ile sizi zorluyor olabilirim ama neticede 90 IQlu insanlar? da anlayabiliyorum. Nedir sizin derdiniz? Nas?l bir lkede ya??yorsunuz siz? ocuklu?umun ve ilk genlik y?llar?m?n en sevmedi?i gazetecilik profili, daha do?rusu Trkiye medyas?n?n seviyesinin d?mesinin ba? sorumlular?ndan biri olan Zafer Mutlu gazetecili?inin art?k tarih olmas? gerekti?ini d?nyorum. Benim tan?d???m hibir halk, asla bu gazetenin hitap etti?i halk olmad?. Kusura bakmay?n ama benim bit yavrusu dedi?im insanlardan ba?ka Vatan okuru tan?d???m olmad?. Yanl?? anlama olmas?n ltfen... Bir tesadf de olabilir. yle denk gelmi? olabilir. Dost ac? syler. Yoksa yok ba?ka gayem. )

Do?an medyas? ele?tiri hak edebilir ama bu medyada ?u veya bu nedenle iktidar? destekleyen yazarlar ve yay?nlar da olabilmektedir. Hatt? zat?nda Ergenekon iddianamelerinden ?rendi?imize gre Do?an medyas? zaman zaman ne ?saya ne Musaya, ne de ?smaile yaranabilmi? ve darbeci kliklerin ho?lanmad??? yay?nlar da olabilmi?tir. Oysa AKP yanda?? olan Turuncu medya ierisinde Tayyip Erdo?ana benim yeniHarmanda yazabildi?im gibi ey Tayyip karde?im! diye seslenip Tayyip karde?ine en ok ihtiya duydu?u zamanda ak?l fikir verebilecek isimler bile neredeyse yoka yak?nd?r.

 

Zaten gndemi dikkatli takip edenler, Tayyip Erdo?an?n yanda? medyadan ok alternatif medyada GHK taraf?ndan kendisine sunulan nerileri dikkate ald???n? da grebilirler. Bu durumda turuncu medyan?n i?levi nedir sorusu dikkate de?mektedir. Ne i?e yaramaktad?r yanda? medya? ?ktidara yalanc? ayna olmaktan te i?leviniz nedir? Elbette ayn? soru k?rm?z? medya iin de geerlidir. B?rak?n?z iktidara ak?l fikir vermeyi, iktidar? seen halka hakaret etmenin ne iktidar? yerinden etti?i vard?r, ne de iktidara alternatif olmas? gereken muhalif hareketlere bir katk?s? vard?r. Neticede olan biten tribnlerdeki okurlara amigoluk yapmakt?r. Cephe yazarl???d?r. Mastrbasyon yazarl???d?r. Okurlar?n?za mastrbasyon hizmeti vermekten te sizin yaral? bir parma?a i?edi?iniz olmu? mudur? Okurlar? terrize eden ya da gereksiz rehavetlere srkleyen bir yazarl???n, ne yazara ne okurlara bir faydas? vard?r. Gn tketmekten te bir faydan?z maalesef yoktur ve olmam??t?r da... Bak?n?z Tayyip Bey karde?im kabine fazla de?i?memeli diyen Fehmi Koru karde?imi de?il, Birka? hari, tmn de?i?tir. diyen GHKy? dinledi. Hadi bu konuda bana inanmazs?n?z. Ba?ka rnek vereyim. AKPli Belediyelere Bir daha festival, ?len, bilmemne yapmay?n. diyen kimdi ki MHPye kapt?r?lan Etimesgut Belediyesinin kafam? ?i?iren ?lenlerini nerede okumu?tunuz?. Te?ekkrler Tayyip Bey karde?im... Durmak yok, ayn? samimi sevgi ve sayg? dairesinde, tek bir beklenti olmadan ele?tirmeye devam...( H?ncal Uluun sayfas?n? beklenti olarak saymamak gerek. Maksat vatana millete hizmettir.)

Denilebilir ki, bu analizin tiraj raporlar? do?rultusunda yap?lmas? ne denli sa?l?kl?? nk Zaman?n tiraj?na inanmayanlar var. Sonu olarak, Zaman?n gerekd??? tirajlar?na ra?men durum budur. Evet, Zaman?n tiraj? gerekd???d?r. nk benim 16 daireli ama sadece 8 dairenin ya?ad??? apartman?m?n nnde yer alan do?algaz borular?na her gn 5 tane Zaman b?rak?l?yor. Ha, belki 16 daire nedeniyle 16 tane b?rak?l?yor ve benden erken ?kan kom?ular?m taraf?ndan gazeteler toplan?yor da olabilir. Fakat bu durumu bir ele?tiri olarak da kabul etmemek gerek. Tam tersine bunu bir hizmet olarak grd?m de syleyebilirim. Sayelerinde, GHK gibi bir medyalog Zaman iin para demiyor ve bedavaya okudu?u gazeteyi i?te bak?n burada ele?tirmiyor bile. Te?ekkrler Ekrem Dumanl? karde?im... Ke?ke di?er gazeteler de benzer bir hizmet yapabilseler de burada herkes hakk?nda ok ?irin sat?rlar yaz?lsa.

 

Kimse gcenmesin. Sadece gerekleri yaz?yorum. Evet, tiraj?n gerekd??? oldu?unu sylyorum. Ama tiraj?n gerek d??? olmas? tiraj?n yalan oldu?unu ifade etmez. Neden mi? nk bir gazete bedava da olabilir. ?lla sat?lmas? gerekti?ini kim ?kar?yor? Sonuta gazetelerin gerek gelirleri ilanlardan, reklamlardan temin edilir. Hatta bu yzden tiraj?n artmas? aleyhte bir durumdur. Dnyan?n hemen her taraf?nda, hatta Afrikada bile metrolarda, otobslerde, duraklarda, sa?da solda, sokakta birtak?m kutular ierisinde bedavaya da??t?lan gazeteler vard?r. O lkelerde parayla sat?lan gazeteler, hatta Trkiye d???nda btn dnyada parayla sat?lan gazeteler, ierisinde dolu dolu yaz?lar?n oldu?u, hepsini okumaya kalkt???n?zda gnnzn yetmeyece?i gazetelerdir.

 

Be?enmedi?iniz Nijeryada bile gazeteleri inceledim. Nijeryada gazetelerin 40-50-60 sayfa, hem de pek ierikli, seviyeli yaz?larla dolu olmas?, foto?rafa, asparagasa, seviyesiz magazine, spora sadece ihtiya kadar yer verilmesi kar??s?nda duda??m uuklad? benim. Oysa Trkiyede ierisinde grece en ok yaz? olan gazetelerden Zaman Gazetesi d???nda tm gazetelerin tirajlar?n?n ciddi blm parayla sat?l?yor. Bu da memlekete zg bir samal?k i?te. Normalde bir Bat? lkesinde, Afrikada veya Asya lkesinde parayla sat?lmas? gereken Zaman, Trkiyede bedava da??t?l?yor.

 

Normalde Trkiye d???nda bele?e da??t?lmas? gereken flyer kadar, hatta coff blteni kadar iinde yaz?lar?n yer ald??? gazeteler bu lkede parayla sat?l?yor (Geri onlar?n da o?unun turuncu olsun, k?rm?z? olsun benzin istasyonlar?nda promosyon arac? olduklar?n? biliyorum. Bunun k?nanacak bir durum olmad???n?, tam tersine zaten bu gazetelerin hemen her yerde da??t?lmas? gerekti?ini d?nyorum.) Sonuta iyi kt ilan ve reklam geliri olan veya ba?ka kaynaklardan gelirleri olan gazetelerin bedava da??t?lmas? ay?p de?ildir. Tam tersine bu u?urda yepyeni tketiciler elde edilece?i iin kazant?r bile.

 

Neticede hepimiz biliyoruz, bu gazeteleri rahmetli babam?n hayr?na kap?ma b?rakm?yor Ekrem Bey. Ama benim gibi bir dar gelirli medyaloga az da olsa bir katk?da bulunuyor ve yeri geliyor buna gre benim al??veri? yapaca??m zaman dur ?u marketten de?il, bu marketten alay?m dememe yol aabiliyor. Kapitalizmi ?renmek istiyorsan?z b?rak?n?z bu cemaate kfretmeyi de, en az?ndan onlar? bilen birilerine dan???n.

 

Ertu?rul zkkn yere g?e s??d?ramad??? ve rol model olarak sundu?u Ay?e Arman Gazetecili?i cemaati Ahmet Hakana soracak kadar cahil. Oysa bu cemaati Ahmet Hakandan daha iyi bilen bir gazetecilik modeli de var bu lkede. GHK Gazetecili?i... Alperen Ocaklar?ndan, Dev-Genlisine, Ergenekon dostundan Ergenekon d?man?na bir okur profiline sahip olan bir ba?ka yazar var m? bu lkede? Hem de bu lkede? ?leti?im Faklteleri, 50 y?l sonra Abdi ?pekiden, U?ur Mumcudan bir de sonu benzemesin GHKdan bahsedecek. Zafer Mutlu gazetecili?i ve Ay?e Arman Gazetecili?i gibi gazetecilikler unutulacak. Bu da gayet do?ald?r. Kt an?lar unutulmaya mahkumdur. Ve unutmay?n. Bunlar benim fikrim de?il. Yoksa ben Ertu?rul zkk de, Ay?e Arman? da inan?n hem severim hem ka?rmadan okurum. Hatta Sedat Ergin gibi de?ilim. Akif Bekiyi bile okurum. ?nanmayacaks?n?z ama Haydar Dmeni bile okuyorum ben...

 

Maalesef ngrlerimin % 90? do?ru ?kt?. Sadece o yzden diyorum. Ve sizde, kalan % 10a girecek bir istidat grmedi?imi de sylemek zorunday?m. Kt an? olarak hat?rlanmak bile istenmeyecek o?unuz. Biliyorum asl?nda derdiniz gelecek melecek de?il. Siz gnnze bak?yorsunuz. Ama ortaya ?k?p eserlerinizin kal?c?l???ndan bahsediyorsunuz ve bazen benim kafam? bile kar??t?r?yorsunuz. Bari bunu yapmay?n dostlar?m... Allah gznz doyursun be insafs?z kftehor dostlar?m... Hi olmaz ise gelece?i bize b?rak?n.

Bu arada son bir not Habertrk iin... Yzde 10 baraj?n?n alt?nda kal?yorsunuz. Logaritmik bir grafik izseydim ana koordinat ekseninin alt?nda kalacakt?n?z. ?ok Gazetesi ile ayn? kmede yer almak ho?unuza gitmediyse siz de bir an nce karar verin art?k... Bekleyecek halim kalmad?. Tarafs?z medya olunur muymu??. Yenisiniz diye ses ?karmad?m bu analizde. Sizinle de papaz olmama az kald?. Cicim aylar? bitiyor. Anlad?n?z siz onu...

NOT: Bu yaz? Yeni Harman Dergisi'nin May?s Say?s?nda yay?nlanm??t?r.

E MA?L: populistus@yahoo.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri