forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .


FERD? GNGR

Konumuz: Televizyonda Gece Ku?a??... CNN Trk, bir haber kanal? olarak benzerlerinin ok gerisinde kalm??ken nemli ad?mlar att?. Mehmet Ali Birand deste?iyle kabuk de?i?tiren CNN Trk, "ok Farkl?" adl? program? ve sunucusu Reha Muhtar ile grafi?ini her anlamda ykseltiyor.

Fakat... Fakat ciddi teknik sorunlar var... Neler mi?

 

Trkiye'de her alanda oldu?u gibi medyada da bir de?i?im szkonusu. Gemi?te pek nemsenmeyen gece yay?nlar?, "rating" konusunda yap?lan bilimsel al??malar ?????nda, zellikle son y?llarda televizyon kanal? yneticileri ve reklmverenlerin ilgisini ekmeyi ba?ard?.

 

NTV, bir ka y?l nce bir y?lba?? program?nda "ke?fetti?i" Okan'dan (Baylgen)bu anlamda oka yararland?. zellikle "rating" konusunda -kimbilir belki de kendilerinin bile tahmin edemedi?i apta- "Okan" faktrnn de etkisiyle nemli say?labilecek ba?ar?lara imza att?. Neredeyse son y?llarda "gece" demek "Okan" demekti. Birbirinden ilgin, yeni ve gncel konular?, toplumun yabanc? kalmayaca?? ki?iler aras?ndan zenle seen ekip, Okan'?n ak?l dolu ynetimiyle de birle?ince hakl? bir ba?ar? kazand?.

 

Gece ku?a?? ile de s?n?rl? de?il elbet. NTV'nin Kongar-Barlas'l? "Yorum Fark?"; Mjde Ar, i?dem Anat, P?nar Kr ve Aysun Kayac?'l? "Haydi Gel Bizimle Ol"; Can Dndar'l? "Canl? Gaste" gibi programlar?, izlenirlilik oran?n?n?n ykselmesine ve reklm pastas?ndan kocaman dilimler almas?na yard?mc? oldu. Bur durum NTV a?s?ndan ku?kusuz iyiydi. Ancak benzer yay?ncl?k anlay???yla hareket etmeyi srdren CNN Trk iin son derece ktyd. Bir ?eyler yap?lmas? gerekiyordu ve yap?ld? da: Mehmet Ali Birand "destek olmak iin" geldi...

 

CNN Trk yeni bir kimlik aray???na girdi. Yeniliklerini taland?racak i?ler yapma gayretindeydi. Bunun en arp?c? rne?i ise ku?kusuz Reha Muhtar'?n sundu?u "ok Farkl?" program?yd?. Program tamamiyle Okan'?n haz?rlad??? program?n bir benzeriydi ancak "farkl?" olmak iin kararl?yd?. Kararl?l?ktaki ilk ad?m ise ad vermede ya?and?. Program?n ad?: "ok Farkl?"yd?...

 

Reha Muhtar ise ba?lang?ta ok da benimsenemedi. SHOW TV Ana Haber Bltenleri'nden tan?nan Muhtar, program iin acaba do?ru bir karar m? demekti?

 

Elbette do?ru ve hatta en do?ru karard?. nk Reha Muhtar kesinlikle haber sunarken izlenen ki?i de?ildi. Popler kltrden etkilenip etkilenmedi?i sorusu bir kenara, Reha Muhtar her ?eyden nce bir gazeteciydi. Hem de y?llar?n? gazetecilikle, bu i?in iinde geirmi?ti. Entelektel bir birikimi vard?. Popler kltrn etkisinde kald???n? ve bu nedenle ana haber bltenlerindeki kimli?i ortaya ?kard???n? sylemek bir tez olabilir. Ancak bir gerek var ki, o da Reha Muhtar'?n ?u anki duru?u, haz?rlad??? program?n ad? gibi: ok Farkl?...

 

Program s?ras?nda konuklar?na sz hakk? verdi?inde kesinlikle onun szn kesmemesi; kesmesi gerekti?i yerlerde ise izleyeni ?a??rtan bir h?z ve ba?ar?yla "do?ru" sorular? sormas? ilk gze arpanlar. Ancak....

 

Ancak bir sorun var ki: Bu kesinlikle teknik bir sorun. Reha Muhtar program s?ras?nda srekli ynetmene "alt yaz?lar" konusunda "fikir" veriyor. stelik bunu hemen her program?nda yap?yor. Bu mdehalesi kesinlikle program?n lezzetine glge d?ryor. Muhtar'?n bunu "bilerek" yapmad??? gz ve mimik hareketlerinden kolayca tespit edilebilir. Aksi halde bu hareketinin "program?n bir kurgusu" oldu?u da d?nlebilecekti. Oysa bunu sylerkenki Muhtar'?n beynini okumak ok da zor de?il. Gerekten iinden geenleri o an yznde, gzlerinde grmek mmkn...

 

stelik san?r?m bu "kar??malar" tela?? ve beraberinde de yanl??? da getiriyor. Zira dn gece yay?mlanan programda, Deniz Gezmi? ile ilgili haz?rlanan programda, bu ikzlar?n 10 dakika sonras?nda bir "yanl??l?k" yap?ld?. Programa ?svire'den telefonla kat?lan Deniz Gezmi?'in arkada?? Teslim Tre, Deniz Gezmi? ile ilgili olarak d?ncelerini a?klarken, Deniz Gezmi?'in Ergenekoncular diye tabir edilen kesimlerle i?i olmad???n? ve olmayaca??n? dile getiriken, alt yaz?da ?u ifade yer ald?: "Ergenekoncular Deniz'i kullanamaz". Bu asla Tre'nin ifade etti?i bir sz de?ildi. Tre, Ergenekoncular?n Deniz'i kulland???n? direkt sylemedi. ?ma etmi? olsa da bu program?n o k?sm? tekrar tekrar izlendi?inde ortaya ?kacakt? ki, tart??mal? bir durumdu. Alt yaz?lar asla "sylem analizine" gre yaz?lamazd? nk. Alt yaz?lar: GEREKT?. Tart??mas?z gerekti. Bu nedenle ierik analizinin kullan?lmas? ok daha do?ru olacakt?.

 

Ancak burada Reha Muhtar'?n etkisi de gzard? edilemez. Ynetmene yazacaklar?n? syleyen ancak bunlar?n st ste binmesinden -belli ki- kendisi de rahats?z olan Muhtar, zaman zaman konuklar?na "Efendim yani ?yle mi diyorsunuz" diyerek sorular yneltmekte. Konuklar ise (gariptir!) genelde Muhtar'? onaylamaktalar. Bylece alt yaz?n?n da hammaddedi ortaya ?kmakta. Ancak yine de ynetmenin bu konudaki d?nceleri Muhtar gibi de?il a?k ki. nk Muhtar'?n bu "beyinsel yard?m?na" gz kapayan ya da gremeyen (!) ynetmen, Muhtar'?n "... bu mudur? tarz? sorular?n yan?t? geldikten sonra, ayn? ifadeyi alt yaz?ya aktarm?yor, aktaram?yor...

 

te yandan CNN Trk'n bu "lat yaz?" krizi yaln?zca program iin de geerli de?ildi. Son derece nemli bir ma olan ?ampiyonlar Ligi yar? final ma? Chelsea-Barcelona ma?n?n bitiminden dakikalar sonra SPOR k?sm?nda yer ald?. Bu tr sorunlar bir haber kanal? iddias?ndaki kanal? "ileriye" gtrmeyecektir.

 

Mehmet Ali Birand'?n bu durumlara mdahelesi ise ok uzun srmeyecektir...

 

Ferdi GNGR
ferdi.gungor@yahoo.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri