forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

K?M BU TR325 KODLU FARUK DEM?R?

Aktif .

soruisareti_adamTaraf Gazetesi'nin yay?nlad??? Strafor Belgelerine göre, Ba?bakan Erdo?an'?n iki y?l ömrü kald??? istihbarat?n?n kayna?? Faruk Demir isimli biriydi. Peki kim bu 325 kod adl? Faruk Demir? 

Fehmi Koru'nun Taha K?vanç kö?esinden okuyoruz... 

TR325 kodadl? becerikli uzman...

Baz?lar? hakikaten ‘karabatak’ gibi; “Art?k sinmi?, ortal?ktan çekilmi?, yara sar?yordur”san?yorsun, bir bakm??s?n, hâlâ ortal?kta ve eski yapt?klar?n? sürdürüyor... Yapt???, dünyan?n en eski mesleklerinden biri, tamam da, her seferinde kendisine itimat edecek birilerini bulmak o kadar da kolay olmasa gerek...

Faruk Demir’i bu sebeple kutluyorum.

Meclis’teki grup toplant?s?nda Ba?bakan Tayyip Erdo?an da konu etti?i için asl?nda hiç de?inmemeyi dü?ündü?üm ‘Stratfor’ adl? ne idü?ü belirsiz kurulu?un ülkemize dönük faaliyetleri ele al?nmay? art?k hak ediyor. Tayyip Bey’in ameliyat? ve sonras?n? soru?turmu?Stratfor ve birilerine sorarak kanaat belirlemi?... Kime sormu? dersiniz?

Evet, Faruk Demir’e... Stratfor kendisini maa?a ba?lay?p ‘TR325’ kodad?n? da vermi?... ?ki Stratfor eleman?n?n birbirlerine yazd?klar? mesajlarda ‘TR325’e çok güvendikleri anla??l?yor...

Önce Stratfor’un ne oldu?unu k?saca anlatmal?y?m. George Friedman adl? bir Teksasl? dü?ünce üretsin diye kurmu? örgütü, ancak sonra iyi para oldu?unu görünce istihbarat i?ine bula?m??. Dünyan?n dört bir taraf?nda ‘kaynak’ dev?irip özel bilgi sahibi olmu?lar, o bilgileri raporlara dönü?türüp satmaya ba?lam??lar. Birileri ‘Gölge CIA’ demi? Stratfor için; onlar da bunu baya?? benimsemi?...

Tencere yuvarlanm?? kapa??n? bulmu? sizin anlayaca??n?z. Çünkü Faruk Demir de tam bu profile uyan birisi... Stratfor’un sahibi George Friedman ve e?iyle ?stanbul’da yemekyemi? ve muhataplar?na hem Türkiye hem de etraf?ndaki ülkeler hakk?nda ‘derin’ bilgiler aktarm??... Çok etkilenmi?ler... “Ben bu adama sahip olmal?y?m” demi? Friedman...

‘AKP hükümetine yak?n enerji uzman?’ ve ‘Ba?bakan Erdo?an’?n enerji konular?nda dan??man?’ diye kendisini tan?tt???n?, ABD’nin Ankara Büyükelçili?iyle yak?n temasta oldu?unu, isminin Amerikan kriptolar?nda ‘Milli Güvenlik Kurulunun eski bir üyesi’ olarak geçti?ini de bu arada ö?reniyoruz.

“Ben Google’a bakt?m, baz?lar? Faruk hakk?nda ‘CIA ajan?’ bile demi?ler” notunu dü?mü? birStratfor çal??an?.

Notu dü?en Stratfor çal??an? Emre Do?ru adl? bir genç. ?imdilerde bir ba?ka konuda tart??ma oda?? olan TÜS?AD, Stratfor’daki çal??mas?n? baya?? etkileyici bulmu? olmal? ki, gencecik Emre Bey’i Washington’a temsilci atam??...

Harika ili?kiler bunlar...

Neyse, bizim konumuz, can?n? s?kan hangi olayla kar??la??rsa kar??la?s?n y?lmayan ‘becerikli’ Bay Faruk... Biyografisini Stratfor’culara birkaç eksi?iyle anlatm??... Meselâ, “Genelkurmay Ba?kanl??? ve Ba?bakanl?k benimle ilgili aç?klama yapm??lard?” da diyebilirdi, nedense dememi?...

2005 y?l?n?n a?ustos ay?nda, Sabah’?n Ankara temsilcisi de olan Asl? Ayd?nta?ba?,‘Genelkurmay’a sunulan rapor’ ba?l??? alt?nda ‘o güne kadar okudu?u en kapsaml? ve en ak?lc? çal??ma’ oldu?unu özellikle belirtti?i, devletin yeniden yap?lanmas?na dönük bir dizi teklifi s?ralad?. Faruk Demir’in Genelkurmay’?n sipari?iyle haz?rlad??? söylenen raporu, ayn? gün, Genelkurmay Ba?kanl???, “Hay?r, biz böyle bir raporu kimseye ?smarlamad?k, bize sunulmad? da” diye reddediverdi.

Me?er ‘sunmak’ ile anlat?lmak istenen ‘göndermek’ imi?... Becerikli Faruk Demiryazd?klar?n? Genelkurmay’a da -galiba?- göndermi?; ama kendisini önemsetmek için bu kadar? bile yetmi?... Daha önce de, Tempo dergisi, içinde “Türkiye daha yüce görevler üstlenmeli, meselâ art?k global bir hilâfet için öne dü?meli” gibi cümleler de geçen mülâkat?n? sunarken kendisinin Ba?bakanl?k’ta çal??t???n? belirtmi?ti de, Ba?bakanl?k Müste?ar? “Hay?r, öyle biri burada çal??m?yor” aç?klamas?n? yapm??t?.

?imdi de ‘enerji uzman?’ kimli?iyle Stratfor’a dan??man olmu? Faruk Demir...

Helâl olsun, ne diyeyim...

Ba?bakan Erdo?an’?n sa?l???yla ilgili o vahim senaryoyu nereden ç?karm?? acaba? Cevab? Stratfor’un iç yaz??malar?nda var. TR325’in i? orta??n?n eski bir s?n?f arkada?? varm??, o da ameliyat ekibinin ba??ym??, o söylemi?...

Ameliyat ekibindeki doktorlar “Külliyen yalan” dediler.

Daha ben ne diyeyim?

http://www.stargazete.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri