forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

bulent_tekinBÜLENT TEK?N

Can Yücel’i (1926-1999) babas?ndan dolay?-1938-1946dönemin Milli E?itim Bakan? Hasan Ali Yücel (1897-1961) sever miyim, bilmem!

 

 

Askerli?ini Kore’de yapt?. Ankara ve Cambridge’de Latince ve Yunanca okudu. Türkiye’ye döndükten sonra (1958) bir süre Bodrum ve Marmaris’te turistlere rehberlik yapt?. Güler Yücel ile evlendi(1956).  iki k?zlar? (Güzel ve Su) ve bir de o?ullar? (Hasan) oldu. Üyesi oldu?um “Edebiyatç?lar Derne?i”ne e?i Güler Yücel taraf?ndan yaz?lm??-“3. Datça Edebiyat Günleri” için yazd???n? dü?ündü?üm “CAN’IN VAS?YET?” ba?l?kl?-bir mektup geldi. Bu ayn? zamanda bana da yaz?lm??t?. Sizlerle payla?mak istedim:   

CAN'IN VAS?YET?

Yine A?ustos geldi, yine incir s?ca??, toprak güne? kokuyor, yine
bademler çatlad?, yine ç?rç?r böcekleri caz yap?yor, yediveren limon
salk?m salk?m, Ta?ç? Mehmet yerli tohumdan on dönüm karpuz ekmi?
yine... Hani vasiyet etmi?tin ya ona "yerli tohum bankas? kurun"
diye... Sözünü unutmam??... Muhtar yine seni anlat?p duruyor;
ya?ad???m?z yeri görmek için insanlar ak?n ak?n evimize geliyor. Hasan
geldi, Güzel ve Su geldiler, bir sen yoksun...

Vasiyet etti?in gibi seni Datça'ya yerle?tirdik. Önünden her
geçti?imde selamla??yoruz yine. Di?er vasiyetin de tamam. Akl?evvel
bir galerici ad?n? resim galerisine vermek istemi?ti de "sen de
KERHANEYE ad?m? vermeyin" demi?tin. Hat?rlad?n m?? Vermedik tabii ki.
?çin rahat olsun.

Güç geliyor, zor geliyor k?rk y?l? a?m?? bir ya?anm??l?k hakk?nda bir
?eyler anlatmam. Tenimin s?yr?ld???n? hissediyorum Zaten ya?am kendi
ba??na bir yumak. ?pin ucunu kaç?rmamak için öyle bir dolan?yorsun ki
ya?am?n al?p götürüyor, savuruyor, dolan?yor; sen de ipin ucunu tutmak
için çabalay?p duruyorsun. "Ya?am" dedi?imiz bu yuma?? çözmesi zor.
Zira s?radan bir ya?am de?ildi benimki. Tuhaf bir adamd?, tuhaf bir
rastlant?yd? kar??la?mam?z, ya?am?m?z. Hiçbir ?ey s?radan de?ildi.
Acayip gelebilir baz?lar?na ama bana göre çok anlaml? bir ya?amd?.

Onun için olsa gerek, eskiden bana "Can'la nas?l ya??yorsun?" diye
sorarlard?. Benden nas?l bir cevap beklediklerini çok iyi tahmin
etti?im için bu tür sorular? cevaplamaz, gözlerimi ufka dald?r?p bo?
bo? bakard?m onlara. ?imdilerde "nas?l bir ?ey onsuz ya?amak?" diye
soruyorlar. Yine cevap vermemeyi ye?liyorum.

Kolay m? bir do?a olay?n? anlatmak. Ya?murun damlalar?n?, topra??n
kokusunu, meltemin esintisini, bir hortumun anaforunu, incir s?ca??n?n
yak?c?l???n? veya ayaz?n donduruculu?unu anlatmak ne kadar zorsa Can'?
anlatmak da o denli zordur. Bir do?a olay?yd? Can. Bütün duyular?
ayakta, duygular?yla ya?ar ve bir o kadar ak?ll?, co?kulu, heleCANl?,
keyifli, sars?c? bir ya?am. Bir o kadar da e?lenceli... ?nand???n?
sonuna kadar savunur. Ve o kadar da do?ru. Ve korkusuz.

Zaten ya?am?nda g?ll?g??l? insanlar yan?na yana?amazd?. ?nsanlar?n ne
menem olduklar?n? sezer, sezdi?ini de onlar?n yüzüne usturupluca
söylerdi. Kimsenin arkas?ndan konu?maz, söyleyecek sözü varsa yüzüne
söyler -hele kimi ?airler gibi- öldükten sonra arkas?ndan konu?mazd?.
Ödlek de?ildi yani.

Son zamanlarda onu gerçekte hiç tan?mayan insanlar, birilerine
söylemeye cesaret edemedikleri ?eyleri Can'a mal ederek söylüyorlar.
Bugünlerde baz? insanlar?n böyle bir cesarete ihtiyaçlar? olsa gerek!
Hala hiç tan?mad???m insanlar?n bana telefon aç?p "bu durum kar??s?nda
Can Bey ne dü?ünürdü?" diye sorduklar? oluyor. Ben de onlara "ya siz
ne dü?ünüyorsunuz?" diye soruyorum, "siz de dü?ündü?ünüzü yüksek sesle
söyleyin" diyorum, "Can ile aran?zdaki fark bu." Çok ufak bir farkm??
gibi görünse de asl?nda derin bir ay?r?m.

Son zamanlarda dikkatimi çeken bir di?er husus da ?u: hangi kesimden
olursa olsun insanlar her türlü herzeyi yedikten sonra bir ?airin
m?sralar?na s???n?yorlar kendilerini aklamak için. Kolaysa e?er,
?airler gibi ya?ay?n. Korkusuz, ak?ll?, dolambaçs?z ve k?v?rtmas?z!

Bak A?ustos geldi yine. Yine incir s?ca?? kavuracak ortal???, yine
ufuk k?z?lla?acak, yine a?ustos böcekleri cazlayacaklar, yine
alakargalar bademi ç?t?r ç?t?r k?racak, yine Ta?ç? Mehmet yerli
karpuzlar? dökecek avluya. Yine, yine de... AMA...

GÜLER YÜCEL

Babas?n? benim pek sevdi?im belli olmayan ?air’le-Nedense o?lum da beni pek sevmiyor!-paradoksal bir durumumuz var. Çünkü o, babas?n? seviyordu ve o?luna “Hasan” ismini vermi?tir. Benim o?lumun ise beni çok sevdi?ini sanm?yorum. Can Yücel’in “Ben Hayatta En Çok Babam? sevdim” ?iirine sizleri götürmek isterim. “Ben hayatta en çok babam? sevdim/Karaçal?lar gibi yerden bitme bir çocuk/Çarp? bacaklar?yla-ha dü?tü ha dü?ecek/Nas?l ko?arsa ard?ndan bir devin//O çapk?n babam? ben öyle sevdim(…)sevinçten uçard?m hasta oldum mu,/K?rk? geçerse ate?, ça??r?rlar ?stanbul’a/Bi helalla?mak ister elbet, di?’mi o?luyla!/Tifoyken ba?ard?m bu a?k oy’nunu,/Ohh dedim, gö?süne gömdüm burnumu,(…)Hayatta ben en çok babam? sevdim.

Hakk?n? yemeyelim Can Yücel’in, salt “baba”s?n? sevmedi tabii. “Neden hep baban?za ?iir yaz?yorsunuz?” sorusuna ?öyle bir yan?t vermi?: “Anneme olan sevgimi yazacak kadar ?air de?ilim!” Ama biz e?ini çok sevdi?ini biliyoruz Can Yücel’in: “Bir e?i olmal? insan?n/Rüzgâr onun kokusun getirmeli,/Ya?mur O’nun sesini/Ak?am onu görecek diye, p?r p?r etmeli yüre?i,/Ayaklar? birbirine dola?mal? heyecandan eve dönerken,/…Cennetten kö?e alm??ças?na/Sevdi?i, sak?nd???, bakmaya k?yamad???…(…)

Biz bu A?ustos s?ca??nda ?air’i anmak için yaz?m?z? yazd?k. 12 A?ustos 1999 gecesi ölen ?air o ?imdi Datça’da ya??yor. Güler Han?m’la her kar??la?t?klar?nda selamla??yorlar. Bir selam da biz çakal?m!

 

bulent.tekin@pen.org.tr

NOT: Bu yaz? G?rg?r Dergisi'nin son say?s?nda yay?nlanm??t?r.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri