Yazdır

Aktif .

ertugrul-560ERTU?RUL ACAR - ED?TÖR 

Dizi yap?mc?l??? Türkiye'de en stresli ve zor i?lerin ba??nda geliyor... 

Her bölümü bir televizyon filmi uzunlu?unda çekilen dizilerde çal??anlar?n nas?l zor ?artlar içinde çal??t?klar?n?, bölümü yeti?tirmek için nas?l emek verdiklerini görmeden anlayamazs?n?z.

Ben dizi yap?mc?lar?n?n özel insanlar olduklar?na inanm???md?r. Bir yandan reyting bask?s?, bir yandan i?in devam edip etmeyece?i bask?s?, bir yandan oyuncular?n kaprisi, bir yandan paras?n? al?p alamayaca?? bask?s? dizi yap?mc?lar?n?n rahat uyku uyuyamamalar?n?n en büyük nedeni.

Bir yap?mc?y? bütün bu kâbuslardan uzak tutan tek motivasyon yapt??? i?in daha çok izlenmesi ve takdir edilmesidir.

Beni ?a??rtan, baz? yap?mc?lar?n büyük çabalarla meydana getirdikleri, kanallar? raz? etmek için binbir dil döktükleri i?leri kendi elleriyle yok etme yoluna gitmesi… 

Türk dizileri özellikle görsel ve prodüksiyon anlam?nda çok iyi duruma geldiler. En iyi kameralar, en iyi mekanlar, en iyi yönetmenler, en iyi görüntü yönetmenleri art?k bizim ülkemizde de var diyebiliyoruz.

Bunda dizi bütçelerinin milyon dolarla ula?mas?n?n da katk?s? büyük. Bunun kar??l??? kaliteli yap?mlar ortaya ç?k?yor, ülkemizde çekilen diziler dünyan?n de?i?ik ülkelerinde kendine izleyici buluyor. 

Karaday?, Muhte?em Yüzy?l, Kurtlar Vadisi Pusu… Öne ç?kan ve takip edilen diziler. 

TRT’nin son dönemde yay?nlad??? diziler de dikkatlerden kaçm?yor. K?z?lelma ve Bir Yusuf Masal? ilgiyle takip edildi?ini dü?ündü?üm diziler... 

K?z?lelma daha çok politik gerilim türünde bir dizi... Kurtlar Vadisi Pusu bu türün en iyi örne?i... 

Bir Yusuf Masal? ise, Osmanl? ?stanbul’unu anlatmas?, s?cak hikayesi ve ailece izlenebilecek nitelikleri bak?m?ndan güzel bir dizi.

D?Z?LER?N ORTAK HASTALI?I

Burada her bölümünü ilgiyle takip etti?im "Bir Yusuf Masal?"na özel bir parantez açmak istiyorum. 

Dizide ço?u senaryonun dü?tü?ü hata tekrarlanmaya ba?land?.

Tekrara dü?mek...

Oyunculuklar harika, prodüksiyon zengin, yönetmenlik gayet güzel... Ama senaryo için ayn? ?eyi söylemek mümkün de?il.  Dizi son bölümlerinde sürekli kendini tekrarlamaya ba?lad?. Bu gidi?le art?k izlemekten vazgeçece?im.

TV'LER? D?Z? ÇÖPLÜ?ÜNE ÇEV?RMEY?N!

Türk dizilerinin onlarca ülkeye pazarlanmas?yla övünmekte sektör temsilcileri son derece hakl?.

Gönül ister ki, yap?mc?lar?m?z daha çok ülkeye aç?ls?nlar, daha büyük bütçeler elde etsinler ve daha kaliteli diziler çeksinler.  

Televizyon yöneticilerinin de farkl? projelere destek vermelerini, birbirinin benzeri dizileri dönderip dönderip tekrar izleyicinin önüne getirmekten vazgeçmelerini bekliyorum. 

Televizyonlar? dizi çöplü?üne çevirmeye kimsenin hakk? yok? 

ertacar@gmail.com 

www.twitter.com/ertacar 

 

 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri