Yazdır

Aktif .

fikri_takip_225DR. F?KR? TAK?P 

Tam bir y?l öncesine gidelim. Deniz Baykal'?n o me?hur videosunun ortaya ç?kmas?ndan sonra istifa etti?i ve "CHP'nin Genel Ba?kan? kim olacak?" sorusunun bir numaral? gündem maddesi oldu?u günlere...

Hürriyet'in 'BÜYÜK YAZAR'? Y?lmaz Özdil, bundan tam bir y?l önce 10 May?s 2010 tarihinde bir yaz? yazm??t?. Yaz? bir gün sonra yani 11 May?s'ta Hürriyet'te yay?nland?...

Bu yaz?n?n 1. y?ldönümünde biraz e?lenelim...

'Benden söylemesi' gibi iddial? bir ba?l??? kullanan Özdil, nereden bilecekti ki Kemal K?l?çdaro?lu'nun Genel Ba?kan olaca??n?...

Bak?n neler yazm??t? Özdil, Deniz Baykal'?n selefi hakk?nda...

"O koltu?a oturan... F?rsattan istifa'de edendir.

*
O koltu?a oturan...  Bu komplonun ürünü olacakt?r.
*
O koltu?a oturan... Ne kadar hisli a??t yakarsa yaks?n, timsah gözya?lar? dökmü? olacakt?r.
*
O koltu?a oturan... Ömrünün sonuna kadar, aynan?n kar??s?na geçip, kendine bile soraca??, “yoksa, tezgâh?n tezgâhtar? m?y?m acaba” merak?n?n muammas?d?r.
*
O koltu?a oturan... Bile?inin hakk?yla de?il. El kasediyle gerde?e girendir.
*
O koltu?a oturan... “?stifa istifa” diye linç ç??l?klar? at?p, amac?na ula?anlar?n rehinesidir.  Kuca?a oturur.
*
O koltu?a oturan... Haks?z kazanc?n?n hesab?n? kendi vicdan?na bile veremeyece?i için, ba?kas?na hesap soramaz.
*
O koltu?a oturan... (Uyarmad?n demeyin.) O koltukta oturamaz.
*
O koltu?a bu ?artlarda oturmaya kalkan, mezar soyucusudur... O koltu?u, sahibine, yani Deniz Baykal'a geri vermeyenin, An?tkabir'e girmesi yasaklanmal?d?r!" (http://hurarsiv.hurriyet.com.tr)

Sonras? malum...

'O koltu?a oturan' Kemal K?l?çdaro?lu oldu.

Ve 'BÜYÜK YAZAR'?m?z ?oka girdi...

23 May?s 2010 tarihli yaz?s?nda çine dü?tü?ü durumu kurtarmak için takla üstüne takla att?...

K?l?çdaro?lu'na yol haritas? bile gösterdi...

"Görünen o ki...Gandi, indiragandinin hesab?n? soracak.

***

Sab?r, cesaretten önemlidir.“Hobaraa” diye iktidara gelemezsin. Alk??lay?p, evine gitmek yetmez... Sen de çal??acaks?n.

***

Ve, olan oldu ama, “benden söylemesi” serisini noktalarken, bir kere daha alt?n? çizmezsek olmaz... Do?ru yaz?p, do?ru anlasayd?n, fesatç?n?n fesat?na kar?? sadece cesur de?il, sab?rl? olur, iktidar mücadeleni öyle verirdin.

***

Kral öldü, ya?as?n kral. Aferin de... Katil kim? Bu soru ortada duruyor." (http://www.hurriyet.com.tr)


Y?lmaz Özdil, o günden bu güne bir daha bu konulara girmedi...

Eee büyüklerimiz ne demi?...

BÜYÜK LOKMA YE, BÜYÜK SÖZ SÖYLEME...

ftakip@gmail.com

 Untranslated Strings Designer

Hiçbiri