Yazdır

Aktif .


fikri_takipDR. F?KR? TAK?P 

Ertu?rul Özkök, 1996'da ya?anan ve Türkiye ile Yunanistan'? sava??n e?i?ine kadar getiren 'Kardak Krizi'ni Poyrazköy davas? vesilesiyle tekrar gündeme getirmi?. Bu konuya açmas? iyi oldu do?rusu. Ar?ivleri taray?nca gördük ki, Kardak Krizi'ni asl?nda Ertu?rul Özkök yönetimindeki Hürriyet ç?karm??...

Biliyorsunuz, ?stanbul Poyrazköy'de bulunan mühimmatlarla ilgili 'Poyrazköy Davas?' yarg?lamalar? ba?lad?. Yarg?lananlar aras?nda 1996'da ya?anan Kardak Operasyonu'na kat?lan üst rütbeli askerler de var...

Operasyona kat?lan emekli askerlerin mahkemede yapt?klar? savunma baz? gazeteler taraf?ndan büyütülerek verildi.

Ancak en 'duygusal' ve 'dokunakl?' yaz? Ertu?rul Özkök'ten geldi... Tabi bunun önemli bir sebebi vard?...

Kardak Krizi'nin ba? aktörlerinden, o zamanlar Hürriyet'i yöneten Ertu?rul Özkök,  'Kardak Krizi'nin asl?nda kendisinin ve gazetesinin bir operasyonu oldu?unu hiçbir zaman gizlemedi...

Kardak operasyonunu yapan askeri birli?in yan?nda sadece Hürriyet ekibinin oldu?unu hat?rlad???m?zda, bu duygusall???n anlam kazand???n? söyleyebiliriz...

Özkök'ün aktard???na göre, operasyonu yöneten Yarbay ?z Metin, son konu?may? kendisiyle yapm??...

Özkök o görü?meyi ?öyle anlat?yor:

30 Ocak 1996 gecesi ?stanbul’da bir yerde yemekteydim. Cep telefonum çald?. Arayan, Hürriyet’in o günkü Ege Bölgesi Temsilcisi Nedim Demira?’d?.“Ertu?rul Bey, ?u an Gümü?lük’teyiz. Türk SAT komandolar? birazdan Kardak’a ç?karma yapmaya haz?rlan?yor. ?imdi size komutan? veriyorum” dedi. Komutan Yarbay ?z Metin’di. “Merhaba Ertu?rul Bey” dedi. Daha çok ben konu?tum. “Bütün millet arkan?zda. Sizinle gurur duyuyoruz. Askerimize güveniyoruz. Hay?rl? olsun” dedim. “Ç?karmadan sonra sizi arar?m” dedi ve telefonu kapatt?k. (16.07.2010 Hürriyet)

?imdi gelelim Özkök'ün Poyrazköy davas?nda yarg?lananlarla ilgili yazd?klar?na...

"Merak ediyorum, ?u sözler, bu ülkede ya?ay?p, ülkesini seven hangi insan?n içini ac?tmam??t?r: “Ben dünyaya yeniden gelsem, yine asker olurdum, yine SAT olurdum. Ama bu ülkenin ordusunda de?il.” Sözler, yarg?lanan emekli Binba?? Levent Bekta?’?n. Kabile ayd?nlar?n? bir yana b?rak?rsan?z, kimin içini s?zlatmaz.Ya Kardak harekât?na kat?lan Albay Ali Türk?en’in ?u sözleri: “Ç?karmada kulland???m?z botun benzinini kendi kredi kart?m?zla ald?k.” Bu sözler sizin de içinizi, hem de çok derinden s?zlatm?yor mu?" (16.07.2010 Hürriyet)

Özkök, bu sat?rlarla yetinmemi? ve mahkeme bitmeden yarg?lananlarla ilgili hükmünü vermi?...

"Ve inan?yorum ki, bu cümleleri bir gün savunma de?il, iddia makam?nda, hem de gö?üslerini gere gere bir daha telaffuz edecekler. Yine inan?yorum ki, o gün iddia makam?n?n arkas?nda koskoca bir Türk milleti, müdahil avukat olarak yer alacak."
(16.07.2010 Hürriyet)

Özkök yarg?lamalar?n Kardak'la ilgili olmad???n? iyi biliyor olmas? gerekiyor... 

Peki neden Kardak'? gündeme getiriyor?

Özkök yaz?s?n?n sonunda, "Kardak konusunun ilginç hikâyesini okumak istiyorsan?z, Hürriyet’in yay?nlad??? 'O Man?etler' kitab?na bakabilirsiniz." diye yazm??...

Madem bakmam?z? istiyor Özkök, k?rmayal?m...

'BU MAN?ET AMACINI A?TI' ?T?RAFI

Hürriyet'in yay?nlad??? 'O Man?etler' isimli kitapta, Kardak Krizi'yle ilgili iki ba?l?k yer al?yor. Birincisi Hürriyet ?zmir Temsilcisi Nedim Karada?'?n kaleminden aktar?lan ve Hürriyet ekibinin operasyona nas?l kat?ld??? anlat?lan "Kardak'ta Hürriyet Fark?" ba?l?kl? bölüm...

?kincisi ise "Milliyet yanl?? adaya inmi? Ertu?rul Bey" ba?l???n? ta??yan ve Ertu?rul Özkök'ün kaleme ald??? Hürriyet'in Kardak Operasyonu'nu...

Hemen ikinci bölümün giri? cümlerisini aktar?yorum...

Hürriyet'in Kardak man?eti bütün dünyada çok konu?uldu. Baz?lar? Hürriyet'i iki ülke aras?nda sava? ç?karmaya çal??makla suçlad?. Oysa bu man?etin perde arkas?nda gazetecilik mesle?inde tebessümle kar??lanacak baz? olaylar var. T?pk? Kenan Do?ulu'nun ?ark?s?nda dedi?i gibi, 'Bu man?et amac?n? a?t?'

Giri? böyle olunca içinde daha ne tür e?lencelerin oldu?unu tahmin ediyor olmal?s?n?z...

Ertu?rul Özkök anlat?yor...

"Biz Hürriyet yaz? i?leri olarak Kardak olay?n? hiçbir zaman ciddiye almad?k. Ama olay farkl? yöne gitti. Yunan bas?n? çok fazla ciddiye ald?. Sonunda i?, Türk Deniz komandolar?n?n adaya ç?kmas?na kadar vard?. Biz o geceyi de foto?farlad?k. Çünkü deniz komandolar? Gümü?lük Koyu'ndan zodyak botlara binerken yanlar?nda yine Hürriyet muhabirleri vard?. Hatta ben adaya do?ru hareket etmesinden birkaç dakika önce zodyak bota binmeye haz?rlanan özel birli?in oradaki komutan?yla cep telefonundan konu?tum. Kendisine ba?ar?lar diledim. Ayn? saatlerde Fatih Altayl? da Bodrum'a hareket etmi?ti.
....

Kardak olay?n?n bugüne kadar bilinmeyen bir ba?ka hikayesi daha var. ?zmir Temsilcisi Nedim Karada?, Kardak Olay? takl?ya ba?land?ktan birkaç gün sonra bana telefon etti... 'Ertu?rul Bey, Kardak'tan ald???m?z Yunan Bayra?? bizde. Bunu ne yapal?m?' dedi. Ben de 'Onu güzelce bir temizlet. ?çi kadife olan bir kutuya koy, sonra Yunanistan'?n ?zmir konsolosuna götürüp ver. Bizim Yunan bayra??yla bir meselemiz yok.' dedim. Nedim konsolosluktan randevu al?p gitti. Geldi?inde ilginç bir ?ey söyledi. 'Konsolos bu mesele beni a?ar. Ankara'da büyükelçili?e sormam laz?m' deyip bayra?? almay? reddetmi?.

... Yunanistan'?n ?zmir konsoloslu?u bu soruyu ?eyle cevaplam??... 'Çünkü bayra?? al?rsak yenildi?imizi kabul etmi? oluruz' Yunan Hükümeti herhalde olay? Hürriyet ile Yunanistan aras?nda bir sava? olarak görüyordu. Ve bu sava?ta yenilgiyi kabul etmiyordu. Hürriyet muhabirinin Kardak'ta ald??? Yunan bayra?? hala ?zmir Bürosu'nda duruyor. Onu Hürriyet'in müzesine koymay? dü?ünüyoruz..."

Ertu?rul Özkök'ün Poyrazköy Davas?'nda yarg?lananlara verdi?i deste?i Kardak'ta aramak laz?m...

Son sözümüzü söyleyelim.

Özkök'ün Kardak Operasyonu bitmedi, devam ediyor...

ftakip@gmail.com


Untranslated Strings Designer

Hiçbiri