Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Ertu?rul Acar

ERTU?RUL ACAR - ED?TÖR

Gezi Park? olaylar?, Türkiye'nin dünyaya kendini daha iyi anlatabilmesi için ?ngilizce yay?n yapan bir haber kanal?na ihtiyac? oldu?unu bütün ç?plakl???yla gösterdi. 

Olaylar?n ba?lang?c?ndan itibaren dünya medyas?n?n bir numaral? gündem maddeleri aras?na giren Gezi Park? protestolar?, CNN, BBC ve El Cezire ba?ta olmak üzere dünyan?n önde gelen haber kanallar?n?n ilgisini çekti.

Özellikle CNN International gibi kanallar?n yay?nlar?nda olaylar? '?ç Sava?' ?eklinde sunmas? dikkat çekti. BBC'nin de ?ngiltere'deki benzer olaylardaki tavr?yla Türkiye'deki olaylar? aktarma biçimi hiç birbirine benzemiyordu. 

Yabanc? haber kanallar? bu süreçte, baz? marjinal gruplar?n polisle çat??mas?n? saatlerce canl? olarak yay?nlad?. Bu da Türkiye alg?s?n? ciddi ?ekilde olumsuz etkiledi. 

Yabanc? gazeteler de Türkiye'deki olaylar? man?etlerine ta??rken, haber kanallar?yla benzer tav?r tak?nd?. Yay?nlanan haberlerde Türkiye lehine tek bir haber yay?nlanmad?. Yap?lan baz? yorumlar ak?l s?n?rlar?n? zorluyordu. (Yabanc? gazetelerin yorumlar? için t?klay?n)

Bu süreçte en büyük eksiklik Türkiye'de olup bitenleri do?ru bir ?ekilde aktaracak bir mecran?n olmamas?yd?.

20'ye yak?n haber kanal?n?n bulundu?u Türkiye'de maalesef olaylar? objektif bir ?ekilde dünyaya aktaracak ?ngilizce yay?n yapan bir haber kanal? yoktu. 

?NG?L?ZCE YAYIN YAPAN KANALA ?HT?YAÇ VAR

D????leri Bakan? Ahmet Davuto?lu'nun Habertürk TV'de kat?ld??? canl? yay?nda "?stanbul'da olanlar?n dünya medyas?nda bu kadar büyük yank? olu?turmas?, ?stanbul'un glabolle?mesinden kaynaklan?yor" mealindeki sözü Türkiye'nin de art?k ?ngilizce Haber Kanal?'na sahip olmas? gerekti?ini apaç?k ortaya koydu. 

Globalle?en Türkiye'nin dünyaya kendisini daha iyi anlatabilmesi için art?k ?ngilizce yay?n yapan bir kanal?n?n olmas? gerekiyor. 

Anadolu Ajans?'n?n birçok dilde çal??malar? var ancak bu yetersiz kal?yor. Bir televizyonun olu?turaca?? etkiyle haber ajans?n?n olu?turaca?? etki aras?nda da?lar kadar fark var. 

TRT BÜNYES?NDE OLMALI

Bahsetti?imiz ?ngilizce kanal?n TRT bünyesinde yap?lmas? gerekiyor. Zaten bünyesinde TRT Haber gibi önemli bir birikim var.  

CNN'e k?zmak yersiz. Onlar?n varl?k amac? bu zaten. Dünyan?n neresinde olursa olsun bu tür olaylarda hemen devreye girip Amerikan politikalar?n?n gere?ini yerine getiriyorlar. 

Biz de art?k oyunu kural?na göre oynamal?y?z... 

ertacar@dorduncukuvvetmedya.com

www.twitter/ertacar   

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri