Yazdır

V?CDANA ?HANET EDEN KALEMLER

Aktif .

dilek_yarasD?LEK YARA? -

?u kanl? meselede ilk defa byle somut ve cesur bir ad?m at?ld?. Geri bu fikrin ilk mucidi ya da en az?ndan a?k ve net bir ifadeyle ilk dillendireni Mehmet A?ar idi ama olsun.
Elinde iktidar gc yoktu onun, Da?dakileri dz ovaya indiririm, slogan? dikkat ekti fakat bu sylem siyasi kariyer iin ''ylesine'' kullan?labilecek bir ifade olmad???, daha derin ve kapsaml? uzla??lar gerektirdi?i iin havada kald?. Zaman?n ruhuna uygun de?ildi ba?ka bir ifadeyle. (Ha, A?ar?n ruhuna ne kadar uygundu o da ayr?ca tart???labilir tabii ki.)Ama o szleri onun a?z?ndan duydu?umda ben de ilk defa, bu konuda devlet ap?nda derin ve yayg?n bir mutabakat olabilece?ini d?nm?tm. Nitekim son geli?meler kar??s?nda A?ar da Ben yaln?z b?rak?lmasayd?m bu i?i oktan halledecektim, dedi.

Her neyse, nemli olan ?u ki tam yirmi be? y?ld?r akan kan?n duraca??na dair bir ciddi bir umut do?du nihayet.

Ben ?ahsen, bu konudaki devlet mutabakat?n?n tam oldu?unu, meydanlardaki muhalif konu?malar?n ise sadece siyaseten ve tribnlere oynamak iin (yani i? yapmadan yap?yormu? gibi grnmek iin) yap?ld???n? d?nyorum.Bu nedenle de Baheli veBaykal?n sert, vizyon yoksunu ve k??k?rt?c? sylemlerini gayet iyi anl?yorum. Bizimkilerin muhalefet etmekten anlad??? tek ?ey, iktidar ne yaparsa yaps?n karalamak oldu?u iin de ?a??rm?yorum pek.

Gelin grn ki kraldan ok kralc? baz? kalemlerin sadece muhalefet etmek ad?na ele?tirece?im diye kalemlerinden kan damlatmalar?na, duygu smrs yaparak insanlar? k??k?rtmalar?na ?a?madan edemiyorum

?a??yorum nk vicdan denen o en gzel lnn nas?l olup da bu kadar yok say?labilece?ini akl?m bir trl alm?yor.

stelik bu vicdans?zl?klar?n? rtmek iin ak?llar?nca kelime oyunlar? yap?yorlar. Biz, ele?tirdi?imiz iin sanki kan?n durmas?n? istemiyoruz gibi gsteriliyoruz, diyorlar. Byle dedikten sonra da hi utanmadan ?ehit analar?n? ne sryorlar.

E, be vicdans?zlar!... Zaten ?ehit analar?n?n gz ya?lar?n? dindirmek iin at?l?yor bu ad?m. ?ehit analar?n?n ve ocu?u zorla, hileyle ba??rlar?ndan kopar?l?p da?lara kald?r?lm?? ileke? Do?ulu analar?n gzya?lar?n? durdurmak iin

Siz, kan?n durmas?n? gerekten isteseydiniz, en az?ndan sahiden umurunuzda olsayd? bu meselenin zlmesi, bir defal???na da olsa vicdan?n?z?n o c?l?z sesini duyard?n?z ve hi olmazsa bu konuda biraz daha iyimser, biraz daha iyi niyetli yaz?lar yazard?n?z.

?smi laz?m olmayan bu belli kalemlerin yapt?klar? ele?tiri falan de?il bence

Dpedz halk k??k?rt?c?l???, do?rudan vicdana ihanet.

Olay? destekler grnen ama PKKya ve dolay?s?yla terrizme g atfeden, da?dan inenleri o hayattan kurtulma ?ans? olan insanlar gibi de?il de inan??l? direni?iler olarak gsteren kalemlerin yapt??? ise ad?n? koyamad???m bamba?ka bir ?ey. Ama son tahlilde her iki yakla??m da ayn? amaca hizmet ediyor.

Bu konuda, her konuda oldu?undan fazla dengeli, vicdanl? ve iyi niyetli kalemlere ihtiyac?m?z var. Neyse ki az da olsa varlar ve iyi ki de varlar

dilek@dorduncukuvvetmedya.com
Not: Bu yaz? gazeteciler.com'dan al?nm??t?r.

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri