Yazdır

Aktif .

dilek_yarasAdnan Oktar'l?Sansrsz program?n?n tamam?n?izleyip stne bir de Mine G. K?r?kkanat?n yaz?s?n? okuyunca bu yaz?y?yazmakfarz oldu.

Ama durun, nce K?r?kkanat?n yaz?s?nda uygulad???yntemi bir uygulayal?m bakal?m nas?l olacak... Biliyorsunuz herhalde, yazar?m?z bu kadar isyan etti?i program? ele?tirme yntemi olarak k?esinin neredeyse tamam?n? okuyucu(!) mesajlar?na b?rakmay? semi?.

Ben de ?yle bir yntemle nazire yapay?m diyorum: Bana bu konuyla ilgili olarak gelen okuyucu mesajlar?n? de?il de (zaten gelmediler ki) gazeteciler.comdaki okuyucu yorumlar?n? al?nt?layay?m buraya.


Bak?n neler demi?ler
gazeteciler.com okurlar?:

Geti o gnler mine han?m
Mine K?r?kkanat yaz?s?n?n alt?na yerle?tirdi?i mesajlarla beni kahkahaya bo?du. Gren de zannedecek ki Trkiyede insanlar evrime inan?yor. Evrim teorisine kar?? ?kan insanlar?n say?s? bir elin parmaklar? kadard?r. Geti o gnler mine han?m geti. Trkiyede evrim konusu bitti. Size gelen binlerce ele?tiri mesaj?ndan 3-5 tane kendi fikirlerinize uyan?n? yaz?n?z?n alt?na yap??t?rmakla olmuyor bu i?ler.
Bekirak

Neden kat?lmam???
Yi?it Bulut, Mine Han?m? programa davet etti, hatta kap?n?za araba yoll?yay?m, dedi. Ama Mine Han?m programa kat?lmad?. nk Mine Han?m da biliyor ki evrim diye bir?ey yoktur. Sitesinde birka e-mail yay?nlayarak ilkel yntemlerle demogoji yapmak o ya?ta bir gazeteciye hi yak??m?yor. Ayr?ca 300 kitap yazm?? olan Say?n Adnan Oktar'? ve iki doktoru evrim konusunu konu?mak iin yeterli grmyorsa kendisi nas?l bu konuda konu?uyor? Kendisi antropoloji veya mikrobiyoloji veya paleontoloji uzman? m??
Yegorabramkin

Mine'nin bilim dedi?i...
"Her?ey hibir ?eydir o zaman hibir ?ey her ?eydir" a?klamas? m??Yapmas?n ya, bi de kolejli tak?l?yor. Madem bu kadar emin, delil getirsin o zaman. Romantik duygusal kad?n tripleri ataca??na evrimi kan?tlayacak tek bir fosil getirsin koysun masaya.. Kravat ba?lama ?ekline vs takaca??na bilime taks?n kafay? bence. Zaten Mine Han?m? dinleyince Adnan Oktar ve arkada?lar?na (ve Yi?it Bulut'a) sayg?m sevgim daha da artt?.Bu anlamda sa?olsun Mine han?m iyi ki telefonla da olsa kat?ld? Sansrsz program?na!
ebru candan

Mine Han?m ok komik
Mine Han?m?n ''hibir ?ey her ?eydir her ?ey hibir ?eydir'' ?eklindeki tarihi a?klamas?, kendisinin bilime olan mesafesini gstermi?tir. Bu konuyu biraz detayl? asa da ne?emiz artsa. ok komikti gerekten.
yegorabramkin

Mine Han?m kan?t de?il hezeyan sundu millete
Program? izledim, orada fikirleri ele?tirece?ine doktor arkada?lar?n kravat i?nelerine takt? kafay?. Tek bir tane bilimsel kan?t sunamad?. Sadece ba??rd? a??rd?. Ateist ol, sana kimse bi?ey demez, ama ateistli?ini dayand?rmak iin evrim teorisini malzeme yapma. Evrim teorisi bilimsel filan de?il, dpedz bir aldatmaca. Evrime delil olmas? beklenen tek bir aragei? formu, yani yar? bal?k yar? srngen gibi ucube canl?lar yok, tam tersine mkemmel ve eksiksiz canl? fosilleri var. YAN? ALLAH VAR.
kar??yakal?


Mine G. K?r?kkanat, okuyucular?m?z?n da vurgulad??? gibi, son derece seviyesiz bir slup kulland? bence de. Adnan Hoca gurubu ise efendilik ve tart??ma adab? a?s?ndan gerek K?r?kkanat gerekse Prof. Celal ?engre ders verir gibiydiler.

Do?rusu, ?engrn de K?r?kkanattan pek a?a?? kal?r yan?yoktu... Ad?n?n ba??nda Prof. nvan? olan bu ?ah?s, bilim adam?na hi yak??mayan bir slupla bilimi bilimlikten ?kar?p dogma savunuculu?u nas?l yap?l?r onu gsterdi izleyenlere.

D?nsenize, her cmleye kendisinin bir bilim adam?oldu?unu, sadece bilime nem verdi?ini syleyerek ba?l?yor ve Hadi tart??al?m, sen de kendi gr?n syle, dendi?inde ise Tart??mam, bu gr? bilime ayk?r?, diyerek minderden ka?yor.

Nesini ciddiye alaca??z ki byle bir ?ahs?n?

Herkes bilir ki fikri olan anlat?r, tart???r. Fikri olmayan da ba??r?r a??r?r ve cazg?rl?kla, asarak keserek susturmaya al???r kar??s?ndakini. Programa telefonla kat?lan bu muhte?em ikilinin sergiledi?i tutum tam da buydu i?te

...

Yahu, bilimin ?k?? noktas? ?phecilik, tart???labilirlik de?il midir?...

a?lar boyu?phe ede ede, sorgulaya sorgulaya vefarkl? gr?ler, yeni teoriler ileri srlerek geli?memi? midir bilim dedi?imiz ?ey?...

Peki bu kendini bilim adam?, a?da? yazar olarak tan?mlayan ?ah?slar?n sergiledikleri tan?mlanamaz ba?nazl?k nedir?

Ve bu ne yaman bir eli?kidirki fikirlerine Kur'an'? dayanak gsterenleri ilkel ve dogmatik grrlerken as?l kendilerinin bir bilim adam?n?n teorisini Tanr? buyru?u yerine koyduklar?n?n ve putla?t?rd?klar?n?nfark?nda bile de?iller.

Birkakelime de Yi?it Buluta sylemek laz?m:

ncelikle, kendisini (ve konuklar?n?), K?r?kkanat?n hakarete varan ifadelerini sab?rla dinledi?i ve so?ukkanl?l???n? korudu?u iin tebrik etmeliyiz.

Amma, K?r?kkanat?n da dedi?i gibi, bir program?ntart??ma program? olarak nitelendirilebilmesi iin farkl? gr?lerin -e?it oranda- kendilerini ifade olana?? bulmas? gerekir.

Bulut, izleyici sorular?yla kapatmaya al??t?a??? ama ne yalan syleyeyim pek fazla i?e yaramad? bu yntem. Program, kar??t gr?lerin spontan tart??mas?ndan do?an dinamizmden mahrum kald?.

stelik, moderatrn neredeyse her soruda ve adeta zr diler gibi Bunu ben sormuyorum, okuyucular soruyor, demesi de iticiydi epey.?zleyici sorular?na olabildi?ince fazla yer vermek gzel tabii ki lakin onlar? moderatrn nne geirmenin de alemi yok.

Ayr?ca, program sadece evrim teorisi zerine olmad???, Adnan Oktar hakk?ndaki her trl sorunun cevaplanaca?? iddias?n? da ta??d??? iin,ocuklar?n?n kendilerinden Adnan Hocac?lar taraf?ndan kopar?ld???n? iddia eden anne babalardan da hi olmazsa bir-iki ki?i davet edilebilir ve Adnan Oktar ile yzyze tart??t?r?labilirdi.

Bu arada, program?n birinci blmn kapat?rken Sansrsz, burada bitti. Biraz sonra yeni bir programla kar??n?zda olaca??z. diye anons etmek; ard?ndan da ayn? konuklar, ayn? dekor ve ayn? konuyla Sansrsz Final blmyle izleyici kar??s?na ?karak sanki iki ayr? program varm?? havas? atmak ise komik tesi bir durumdu.

(Benzer bir uygulama Kanal 7deki ?skele Sancakta da var. Ama onlar hi olmazsa izleyiciyle dalga geercesine Yeni bir programla kar??n?zda olaca??z, demiyorlar.)

Her neyse, sonuolarak her ?eye ra?men Adnan Hoca ve gurubu hakk?nda fikir edinmek a?s?ndan olduka tatmin edici bir program oldu. Prof. Dr. Celal ?engr ve gazeteci-yazar Mine G. K?r?kkanat hakk?nda edindi?imiz fikirler de i?in bonusuydu.

Yaz? konusu haber: Mine K?rr?kkanat Yi?it Bulut'u protesto ediyor!Program?n zetini ve konuyla ilgili yorumlar? okumak iin:
Evrim tart???ld? k?yametler koptu


Mine G. K?r?kkanat?n yaz?s?:
Sansrsz cehalet promosyonu


dilek@dorduncukuvvetmedya.com

Not: Dilek Yara?'?n bu yaz?s? www.gazeteciler.com dan al?nm??t?r.

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri