Yazdır

FEHM? KORU'YA VE RESUL TOSUN'A ?T?RAZIM VAR

Aktif .

dilek_yarasnk: K?sac?k fitili her an tutu?maya haz?r olan Trkiye gibi bir lkede, muhafazakar kesim taraf?ndan okunan ve say?lan yazarlar olarak Korunun da Tosunun da, Alperenlerin Topkap? eylemini tepkileri ileri srerek- mazur grme ve gsterme gibi bir lksleri yok bence.

Her iki yazar?n da yaz?s?n? okuduktan sonra, eylem grntlerini tekrar izledim ve tepkilerin az bile oldu?u kan?s?na vard?m. Yazarlar?m?z da bu grntleri tekrar ve dikkatle izlerlerse bana hak verirler san?r?m. (Baz? televizyon kanallar?n?n bu konudaki kas?tl? ve k??k?rt?c? tutumunu dn yazd???m iin i?in o ynne hi girmiyorum.)

Fehmi Koru: Protesto herkesin hakk?, diyor... Do?ru; ama burada sz konusu olan basit ve edepli bir protesto eylemi de?il.

Ortaya ?kan manzaran?n, varo?larda arabalar? yakan PKK'l?lar?n eylemlerinden pek bir fark? yok do?rusu. evik Kuvvetler devreye girmeseydi neler olacakt? Allah bilir.

Kar??m?zda, en iyimser ihtimalle, her an figran olarak kullan?lmaya haz?r lmpen bir grup; en ktmser ihtimalle ise planl? programl? olarak sahneye srlen provokatrler var.

Fehmi Koruya, olaya bir de bu pencereden bakmas?n? ve bu tip eylemlere, toplumun btn kesimlerinden -zellikle de kendini Alperenler olarak tan?mlayan genlerin dinleyece?i kesimlerden- yksek ve tok sesli bir ONE M?NUT tepkisi gelmesinin hayati nemi zerine d?nmesini neriyorum.

Resul Tosunun eylemcilere neredeyse hak veren ve ?yi yapm??lar, demeye gelen yaz?s? ise son derece tehlikeli ve ucu a?k.

unutmamak gerekir ki moral de?erleri a?a??land???nda bu milletin gz hibir kalk?nma projesini grmez, diyerek genelde AKPye, zelde ise Ertu?rul Gnaya gzda?? veren Tosuna ONE M?NUT demesi gereken bir tek ki?i var: Ba?bakan Erdo?an.

nk, bu eylemin milli, dini vs. duyarl?l?klarla en ufak bir ilgisi oldu?una hi ama hi inanm?yorum. O gruhta gerekten milli ve dini duyarl?l?k olsayd? bu ?ekilde bir eylemde bulunmazlard? zaten. O zaman da onlara gruh denmezdi.

Sevgili Fehmi Koru ve Resul Tosun!

Bu olayda as?l anla??lmas? gereken ne biliyor musunuz: Eylemin birok insana Sivas olaylar?n? a?r??t?rmas?.

Girin internete ve tekrar dinleyin tekbir seslerini, dini ve milli duygular? k??k?rtan sloganlar?; kap?lara dayanmalar? Sonra da Sivastaki olaylar? ba?latan sloganlar? ve ortam? hat?rlay?n

Bu grntleri halk?n psikolojisini hi d?nmeden stste ve defalarca yay?nlayan televizyon kanallar?n?n yapt???na ise en hafif deyimiyle namussuzluk diyorum. nk, bu kadar cehalet ancak kas?tla olur.

?unu da belirtmeden edemeyece?im:Polisi gstericilere yumu?ak davranmakla ele?tiren k??k?rt?c? televizyon spikerlerinin aksine, o gece kazas?z belas?z atlat?ld?ysa bu durum tamamen evik Kuvvetlerin ba?ar?s?d?r, diye d?nyorum ve olay hakk?nda inceleme ba?latansavc?l???n i?in sonuna kadar gidece?ini umuyorum.

Dilek Yara?: Onlar provokatr, ya siz nesiniz?

Bu yaz?ya konu olan yaz?lar:

Fehmi Koru: Protesto herkesin hakk?

Resul Tosun: Protesto ?araba m?, konsere mi?

Bu konuda mutlaka (zellikle de eylemcilere sempati besleyenler taraf?ndan) okunmas? gereken yaz?lar:

A.TURAN ALKAN: ??rac?n?n ?ahidi bozac?; bize ne?

Taha Akyol: Konsere protesto vakas?!


NOT: Bu yaz?www.gazeteciler.com da yay?nlanm??t?r

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri