Yazdır

MAV? MARMARA B?R ?NT?HAR GEM?S? M?YD??

Aktif .

dilek_yarasD?LEK YARA?

Mavi Marmara gemisinde can verenlerin Diyarbak?r, Siirt, ?skenderun, Adana, Kayseri, ?zmir ve ?stanbul’daki aileleri, uzak ve yak?n çevreleriyle (ve de sa? kurtulan aktivistlerle) görü?erek uzun söyle?iler yapt?m. Cevab?n? arad???m, iç yüzünü anlamaya çal??t???m sorulardan biri de ?ehitlik ve buna ba?l? olarak cihad meselesiydi.

Fethullah Gülen’in ‘’?öhretli’’ gazetecilerle yapt??? kahvalt? sohbeti vesilesiyle yeniden alevlenen ‘’onlar o gemiye ölmek için binmi?lerdi’’ iddialar? üzerine bu yaz?y? yazarak ?ahitlik yapmak boynumun borcu oldu.

Boynumun borcu diyorum çünkü -bildi?im kadar?yla- olaydan sonra konunun bu kadar pe?ine dü?en ve kapsaml? bir saha çal??mas? yapan benden ba?ka gazeteci yok. Aylard?r da Mavi Marmara’dan ba?ka hiçbir ?eyle ilgilenmiyorum. Gecemi gündüzüme katarak, elde etti?im bilgileri, izlenimlerimi ve tan?kl?klar?m? kapsaml? bir kitap haline getirme çabas? içindeyim.

?srail’in karasular?na 73 mil mesafede, yani uluslararas? sularda, hunharca katledilen o yi?it insanlar?n aileleriyle olaydan tam iki ay sonra, yani ac?lar demlenip iyice koyula?t???nda görü?tüm.

Hiç istisnas?z hepsi, hakikati aramak u?runa sordu?um -bir Mossad ajan?n?n dahi cesaret edemeyece?i- sorular?ma cay?r cay?r yanan, s?z?m s?z?m kanayan yüreklerinin olanca açl?kl???yla cevap verdiler. Onlar?n bu aç?k yüreklilikleri sayesinde, Ali Haydar Bengi’yi, ?brahim Bilgen’i, Fahri Yald?z’?, Cengiz Akyüz’ü, Çetin Topçuo?lu’nu, Cengiz Songür’ü, Cevdet K?l?çlar’?, Necdet Y?ld?r?m’? ve Furkan Do?an’? tüm yönleriyle tan?ma ?ans?na eri?tim.

Ve ?imdi ben:

Edindi?im bütün bilgi ve izlenimler ?????nda tüm kutsal de?erlerim ad?na
yemin ederek ?ahitlik ederim ki o insanlar oraya ölmeye gitmediler.

Bir yola ölümü göze alarak ç?kmakla, ölmeye gitmek aras?nda çok büyük fark vard?r. Biri yi?itlik ve cesaret, di?eri ise intihar eylemidir.

Gazze yoluna ç?kan ‘’Müslümanlar’’, iman ettikleri Kur’an’?n Nisa Suresi’nin 75.ayetinden ald?klar? güç ve sorumluluk duygusuyla hareket etmi?lerdi: ‘’Hem size ne oluyor ki, Allah yolunda:  ‘Ey Rabbimiz! bizleri bu halk? zâlim olan memleketten ç?kar, taraf?ndan bizi iyi idare edecek bir sahip ve bize kat?ndan bir kurtar?c? gönder’ diye yalvar?p duran zay?f ve zavall? erkekler, kad?nlar ve çocuklar?n kurtar?lmas? u?runda sava?a ç?km?yorsunuz? ‘’.

Bir öcüymü? gibi sald?r?lan, cahil ve fesat baz? gazetecilerin -katillere hak ve onay verircesine; arkas?nda boynu bükük yetimler ve gözü ya?l? e?ler, analar, babalar b?rakan Mavi Marmara ‘’?ehitlerini’’ suçlu ilan edercesine- yorumlar yapt??? ‘’cihad’’ kavram?n?n anlam? buydu onlar için. Amaçlar?; sava? görüntüsü verilmeye çal???lan emperyalist devlet terörüne ‘’DUR’’ diyerek zulüm alt?nda inleyen, çocuklar?n? bebeklerini kaybeden insanlara bu dünyada yaln?z olmad?klar?n?, terk edilmediklerini göstermekti.

Geride b?rakt?klar? kederli yak?nlar? ise onlar?n ?ehit olduklar? umuduyla teselli oluyorlar ve ?ehitlik ifadeleriyle süslenen konu?malar?n?n sonunu ‘’Allah ?ehadetini kabul etsin!’’ cümlesiyle taçland?r?yolar.

Sonuç olarak: Mavi Marmara ‘’?ehitlerine’’ ve onlar?n ac?l? ailelerine büyük bir iftira at?l?yor. Vicdan? olan ve gerçe?i görebilen her insan?n isyan edece?i bir iftira.

dilekyaras@gmail.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri