Yazdır

Aktif .

dilek_yarasD?LEK YARA? 

Star’? izleyenler Ahmet Türk’e at?lan yumru?un duygulara tercüman oldu?unu zannederlerken, Kanal D’yi izleyenler, bu tür provokatif eylemlerin ülkeyi ate?e atmak demek oldu?una ?ahit oluyorlard?.

***

Y?lmaz Özdil’in direktörlü?ünü yapt??? Star ana haber bülteninin hastahaneden ç?kan Ahmet Türk ile evinde özel röportaj yapmas? birçok ki?i taraf?ndan, Özdil’in kö?esinde yumruk atmay? savundu?u ama televizyonda Türk’ten yana bir tav?r sergiledi?i ?eklinde yorumland?.

Ben ayn? fikirde de?ilim.

Çünkü:

Özdil’in yaz?s?n?n yay?nland??? 14 Nisan tarihli Star ana haber bülteninin ilgili bölümünü dikkatlice izleyince, o yay?n?n adeta ‘’Bu yumruk pek çok ki?inin duygular?na tercüman olmu?tur,’’ cümlesinin ispat? için düzenlendi?i izlenimini edindim.

Evet , Star haber, hiç kimsenin yapamad???n? yap?yor ve hastahaneden ç?kan Ahmet Türk’ü evinde kar??l???yordu…Ve evet, insan? saran s?cak görüntülerdi bunlar.

Ama olay burada bitmiyordu…

Ahmet Türk’ün ve e?i Mülkiye Han?m’?n sempatik görüntülerinin, insanc?l mesajlar?n?n hemen ard?ndan s?ra di?er görüntülere geliyor ve izleyicide olu?maya ba?layan empati duygusu dumura u?rat?l?yordu. 

Önce sald?r? an? görüntüleri ve hemen ard?ndan da sald?rgan?n babas?n?n aç?klamalar? geliyordu ekrana… Öfkeli baba ‘’Ahmet Türk 35 bin ki?inin katilidir. Biz davulla kemençeyle çocuklar?m?z? u?urluyoruz, onlar tabutla geri geliyorlar,’’ diyordu kameralara. Bu görüntülere k?rm?z? bant üzerindeki ‘’?EH?T HABERLER?NE DUYARLI’’ ba?l??? e?lik ediyordu. Dakikalarca….

Bitmedi...

Bu haberin hemen sonras?nda FLA? FLA? FLA? anonslar?yla bir korku filmi gibi molotof kokteyli at?lan otobüsün görüntüleri giriyor devreye. Haber boyunca ekranda duran ana ba?l?k: YUMRUK ?Ç?N OTOBÜS YAKTILAR…

Ard?ndan, panzerlere ta? atan eylemcilerin görüntülerinin e?li?inde ‘’BURASI D?YARBAKIR’’ ba?l??? ile KCK operasyonlar?n?n y?ldönümü için yap?lan gösteriler geliyor ekrana. ‘’PKK sempatizanlar? bundan tam bir y?l önce Türkiye’yi kar??t?rm??lard?,’’ anonsu ile…

Bu görüntülerden sonra, ‘’1500 de?il, 15 milyonu da tutuklasan?z bize diz çöktüremeyeceksiniz,’’ diyen Selahattin Demirta?’?n öfkeli konu?mas?….

Tamamlay?c? haber olarak ise S?rr?  Sak?k’?n üç y?l önce vefat eden e?inin mezar?n?n Gölba??’nda olmas? ile ilgili ç?kan meclis kavgalar?… ‘’Vatan hainleri bizim ölülerimizle ayn? mezarl?kta yatamaz,’’ diyen MHP’li milletvekili...

Sonuç olarak, ilk dört dakikada Ahmet Türk ile empati yapan izleyici, ard?ndan gelen yirmi dakika boyunca o yumru?un pek de nedensiz olmad???na dair görsel ve i?itsel bombard?mana tutuldu.

Ve buna manipülasyon derler. Habercilik demezler.

Bu tür yay?nc?l??a da bizim köyde ‘’manipülatif yay?nc?l?k’’ derler.

Habercilik, o s?rada Kanal D ekranlar?nda idi. Mehmet Ali Birand, gayet objektif bir yakla??mla yumruk olay?n?n tüm Türkiye’de sebep oldu?u infiali anlat?yordu izleyicilerine. Hem de tüm detaylar?yla, il il, kare kare. Görüntülere e?lik eden, sükunete davet edici, uyar?c? ve objektif alt ve üst ba?l?klarsa tam bir sorumlu hatta hakkaniyetli yay?nc?l?k örne?iydi.  Polisin yerlerde sürekledi?i çocuk haberi de dahildi buna (Star’da yoktu bu haber).

K?sacas?; Star’? izleyenler Ahmet Türk’e at?lan yumru?un duygulara tercüman oldu?unu zannederlerken, Kanal D’yi izleyenler, bu tür provokatif eylemlerin ülkeyi ate?e atmak demek oldu?una ?ahit oluyorlard?.

dilekyaras@gmail.com

Not: Bu yaz? gazeteciler.com'dan al?nm??t?r.

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri