Yazdır

?DD?ALARLA HABER YAPMAK

Aktif .

dilek_yarasD?LEK YARA? 

Medya, zanlar?yla uyum gösterdi?i için internette dola?an her türlü  belgeyi al?r da kesin gerçekler gibi kullan?rsa k?sa zamanda ve hepberaber kirli bilgiler batakl???nda bo?uluruz.

***

?nternet dola??m?na giren Dursun Çiçek’e ait oldu?u iddia edilen ses kay?tlar? medya aç?s?ndan haketti?i de?eri buldu..

Öyle mi acaba?...

Gelin bunu bir sorgulayal?m…

Kay?ttaki konu?malar çok önemli gerçekten de… Ama dikkat edin, Dursun Çiçek’e ait olan de?il, ait oldu?u iddia edilen konu?malar bunlar.

Ses kay?tlar?n?n Albay’a ait oldu?u henüz kan?tlanmam??. Bütün yorumlar, bütün haberler bir iddia, bir ?üphe üzerinden gerçekle?tiriliyor.

Ama bu konuyla ilgili haberlerin sadece ba?l?klar?na ve sunumuna bakar da ayr?nt?lar? ile ilgilenmezseniz, bu konu?malar?n Çiçek taraf?ndan yap?ld???na dair ?üpheye hiç yer b?rakmayan kesin bir hüküm olu?turabilirsiniz.

Vurgulayarak tekrarlayal?m: Ortada Dursun Çiçek’e ait oldu?u san?lan çok ciddi ve önemli if?aatlar?n bulundu?u ses kay?tlar? var.

Star Gazetesi yazar? Ahmet Kekeç’in de dedi?i gibi, ‘’Bu kay?tlar Dursun Bey’e aitse de vahim... Ait de?ilse de vahim,'’

Çiçek, bu kay?tlar?n kendisine ait oldu?unu kabul etmedi henüz. Kay?tlarda ad? geçen Deniz Baykal da ‘’Böyle bir görü?me yapmad?m,’’ diyor. Yalan da olabilir do?ru da… Ama ne olursa olsun, aksi kan?tlanana kadar do?ru oldu?unu kabul etmek durumunday?z.

Ses kay?tlar?n?n Çiçek’e ait oldu?una emin olmam?z için iki ölçü olmal?:

1. Konu?may? yapan?n veya o konu?malarda ad? geçen ?ah?slardan bir veya birkaç?n?n itiraf?.

2. ??in uzmanlar?n?n yapaca?? teknik ara?t?rmalar sonucunda kay?tlardaki sesin Dursun Çiçek’e ait oldu?unun kesin olarak kan?tlanmas?.

Bunlardan herhangi biri olmad??? sürece de duyduklar?m?za ?üphe ile yakla?mal?y?z.

Unutmayal?m ki: Suçlu oldu?una inand???m?z birinin aleyhindeki her türlü belgeyi, -s?rf zanlar?m?za uydu?u için- ara?t?rmadan, kan?tlamadan ‘’do?ru’’ kabul etmek adalet duygusunu ve inan?l?rl???m?z? zedeler.

Olaya bu pencereden bakt???m içindir ki medyada ‘’Dursun Çiçek’in ?ok sözleri’’ ?eklinde sunulan haberleri çok yak???ks?z ve hakkaniyetsiz buluyorum.

?ster i?itsel, ister görsel olsun her türlü belge herkes için ve herkes taraf?ndan servis edilebilir. Bunlar?n gerçek olup olmad???n? ay?rd etmek ise i?in uzmanlar?na aittir.

Medya, zanlar?yla uyum gösterdi?i için internette dola?an her türlü belgeyi al?r da kesin gerçekler gibi kullan?rsa k?sa zamanda ve hepberaber kirli bilgiler batakl???nda bo?uluruz.

dilekyaras@gmail.com

Not: Bu yaz? gazeteciler.com'dan al?nm??t?r.

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri