Yazdır

MEDYA DENEN GAYYA KUYUSU!

Aktif .

dilek_yarasD?LEK YARA? 

Yanda? medya diye bir ?ey yok arkada?lar!
Yana?ma medya ve yana?ma gazeteciler var sadece. Herkes gözüne kestirdi?i bir güç oda??na yasl?yor s?rt?n?. Gitti?i yere kadar, gidebildi?i kadar. T?kand??? noktada ise usta bir manevra yap?p di?er güç odaklar?na yana?maya ba?l?yorlar.
 

***

Neredeyse on y?ld?r medya ele?tirisi yapan ve medyan?n kirine bula?mayacak kadar d???nda, her pisli?ini bilecek kadar da içinde olan biri olarak rahatl?kla diyebilirim ki:

Ad?na medya denen bu ortam gayya kuyusundan beter.

Üç kuru?a talim eden muhabirleri, bas?n emekçilerini kastetmiyorum elbette ama, medyan?n içinde yükselip de kire pisli?e bula?mam?? çok az insan var ne yaz?k ki…

Fatih Altayl?’n?n on y?l önceki söyle?ide dile getirdikleri medyan?n bu içler ac?s? halini çok güzel anlat?yor.

Diyordu ki Altayl?:

‘’Türkiye'de gazetecilerin büyük bölümü bu koltu?u bir yere yaslamak zorunda kal?yorlar. Kimi devlete yaslar, kimi bir partiye yaslar, kimi bir sivil toplum kurulu?una yaslar. Belli noktaya gelmi? gazetecilerin büyük bölümünün yasland??? birisi vard?r. Bir siyasi parti, bir siyasi lider, bir sivil toplum önderi, bir sivil toplum kurulu?u...’’

Asl?nda, bu saptama buz da??n?n görünen k?sm?. Bu sorunun bir de medya sitelerinin popüler olmas?yla görünürlük kazanan ‘’ki?ilik zafiyetleri’’ k?sm? var.

Ki asl?nda medyan?n gayya kuyusundan beter olmas?n?n en temel nedeni de bu ki?ilik zafiyetlerinden kaynaklan?yor.

Zaten, koltu?unu bir yere yaslayarak yükselmek de ki?ilik zafiyetinden ba?ka nedir ki?...

Sadece sistem mi suçludur sanki bu noktada?...

E?er medyan?n ço?unlu?u özgür ve tam ba??ms?z gazetecilik yapabilen ?ahsiyetli insanlardan olu?sayd? sistem ayn? sistem olur muydu?...

Ne yaz?k ki ‘’namuslu’’ gazetecilerin nesli kel aynak ku?lar? gibi tükenmek üzere. Çünkü sistemi yürüten tepedeki o ‘’kirli’’ ço?unluk. O ço?unluk ki türlü hayallerle bu mesle?e ad?m atm?? idealist gençleri de kendilerine uydurmak için her yolu deniyor. Uyduramad?klar?n? ise ömür boyu sürünmeye mahkum ediyor.

Umur Talu gibi, Ümit Otan gibi objektif ve sadece ezilen kesimlerin yan?nda, hakikatin pe?inde olabilen birkaç namuslu yazar?n kö?elerinden yükselen feryatlar da bu kuyudan ç?kmak için yeterli de?il ne yaz?k ki… Çünkü say?ca çok azlar… Çünkü, kuvvetin do?mas? için birlik gerekir.

Gayya kuyusunda bo?az?na kadar pisli?e batm??lar?n birlikten anlad???ysa ‘’kutsal ç?kar ittifak?’’ ndan ba?ka bir ?ey de?il maalesef.

Hem siz, yanda? medya tan?mlamas? ne kadar da yanl?? fark?nda m?s?n?z?...

Yanda? medya diye bir ?ey yok arkada?lar!

Yana?ma medya ve yana?ma gazeteciler var sadece.

Herkes gözüne kestirdi?i bir güç oda??na yasl?yor s?rt?n?. Gitti?i yere kadar, gidebildi?i kadar. T?kand??? noktada ise usta bir manevra yap?p di?er güç odaklar?na yana?maya ba?l?yorlar.

Kö?elerden yans?yan seviyesizlik, pespayelik g?rtlak boyu. Ak?l almaz kavgalar. Birbirinin ipli?ini pazara sermeler. Dün ittifak kurdu?u insanlar? -bekledi?i menfaatlere kavu?amay?nca- bir kalemde silip harcamalar. Medyadaki varl???n? neredeyse ana avrat düz giderek etti?i ki?isel hakaretlere borçlu olup da kendi kuyruklar?na bas?l?nca ki?isel hakaretin ne fena bir ?ey oldu?unu fark edivermeler…

Büyük büyük laflarla ortaya ç?kan medya kurulu?lar?n?n rakip kurulu?un en pespaye, en paçoz, en terbiyesiz tetikçilerini kendi bünyelerine katmalar? ve tepe tepe kullanmalar?… 

Yana yana, döne döne yok olan bir medyay?, insanl???n biti?ini izliyoruz hep birlikte. Hayret ve ibretle.

(Umal?m ki yans?n bitsin kül olsun ve küllerinden yeniden temiz bir medya do?sun.)

Ve biçare okuyucu bu medyan?n, bu kifayetsiz muhterislerin yönlendirmesine emanet.

Neyse ki güvenilirli?in yerlerde süründü?ü bir meslek kolu medya. Neyse ki halk bu seviyesizlerin ve menfaat dü?künlerinin hiçbirine inanm?yor (ya da i?ine gelene inan?r gibi yap?yor), kavgalar?n? çekirdek ç?tlatarak ve e?lenerek izliyor.

Bu rezil durumdan en büyük zarar? görenlerse gayya kuyusunun içinde ç?rp?n?p duranlar.

Olansa her ?eye ra?men onurlu, temiz i? yapmaya çal??anlar?n dile getirdi?i hakikatlere ve do?rulara oluyor.

***

?LG?L? YAZI:

Fatih Altayl? 2000 y?l?nda neler söylemi?ti


dilekyaras@gmail.com

Not: Bu yaz? gazeteciler.com'dan al?nm??t?r.

 

 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri