Yazdır

O ?NTERNET SAYFASININ B?R ADI VAR!

Aktif .

dilek_yarasD?LEK YARA? 

Medya, Sald?ray Berk ve Ba?savc?  ?lhan Cihaner’in san?k oldu?u Erzincan’daki Ergenekon soru?turmas?nda  ‘’’Munzur” kod adl? gizli tan???n Radikal gazetesinden bir muhabirle bulu?turulmas?n?n belgesi olan resimlerle çalkaland?.

Bu resimleri ortaya ç?kan www.sonsayfa.com idi.

Bu haber göz ard? edilemezdi elbette. Edilmedi de nitekim…

Ama haberin kayna??, yani o resimleri yay?nlayan internet sitesi rahatl?kla gözard? edilebilirdi..

Ve edildi de nitekim.

…

?nternet medyas?nda görev yapan emekçiler olarak bu durumlara al?????z asl?nda.  Fazla da ald?rmay?z. Hangi birine ald?raca??z, hangisiyle ba?a ç?kaca??z ki… B?rak?r?z da??n?k kals?n… Haberlerimiz geni? ekonomik imkanlara ve kadrolara sahip yay?n organlar? taraf?ndan al?narak kendi haberleriymi? gibi verilir; kö?elerimizde yazd???m?z fikirlerimiz (binlerce dolara yazarl?k yapan) anl? ?anl? yazarlar?n kö?esinden ilk defa kendileri taraf?ndan gündeme getiriliyor gibi sunulur.

Çünkü:

?nternet medyas? emekçileri Türk medyas?n?n zencileridir.  Medyatik kast sisteminde a?a??n?n en a?a??s?nda yer al?rlar.

Onlar?n emekleri suya yaz?lm?? gibidir.

Sanki herkesin gönlünce al?p, de?i?tirerek kendisine mal edebilece?i anonim halk türküleridir ?nternet medyas?ndaki yaz?lar ve haberler.

Ama yeter art?k yahu!…  Utan?n biraz. Arlan?n...

Yaz?, her ortamda ‘’yaz?’’ de?il midir?.. Haber her yerde ‘’haber’’ de?il midir?... Emek her yerde ‘’emek’’ de?il midir?...

?nternet yazarlar? örne?in, medya sitelerinde dahi kö?e yazarlar? kategorisine girmez. Ne kadar ilginç de?il mi… Sanki yaz? sadece ka??da geçince ‘’yaz?’’ olur. Yazar da yaz?lar? ka??da bas?lm??sa ''yazar'' d?r.

Sanki ?nternet medyas?na yazd???n?zda farkl? bir i? yap?yorsunuz.

Fikirler ancak ka??t üzerinde ise kayda de?er olur sanki.

Bu ça?da bu kafa…  Ma?allah do?rusu…

Sorsan?z bu ay?pl?  zihniyete sahip olanlar?n hepsi de teknolojiye ayak uydurmu?lard?r.

Hatta o kadar uyum içindedirler ki twitter ortam?ndaki abuk sabuk say?klamalar hatta dedikodular dahi onlar için herhangi bir internet sitesindeki ‘’kaliteli’’ bir makaleden daha önemli, daha söz edilmeye ve üzerinde fikir yürütmeye de?erdir.

…

Bu bir s?zlanma yaz?s?  de?ildir ey okuyucu!

Bir ‘’öfke’’ yaz?s?d?r bu...

Bu ay?b? i?leyenler belki biraz utan?rlar ve belki biraz kendilerini sorgularlar diye kaleme al?nm??t?r.

Birinin bunu yapmas?, isyan etmesi gerekiyordu art?k. Ve bu i?e en uygun olan isimlerden biri de bendim galiba.

Çünkü: Y?llard?r, internet medyas?nda oldukça istikrarl? bir biçimde gecesini gündüzüne katarak çal??an bir emekçiyim ben.

Eme?in kar??l???n?n kimi zemin ve zamanda hiç, kiminde ise sembolik olarak al?nd???, maddi de?il manevi kazan?mlara odakl? bir emekçilik türü bu.

Önemli olan içinizden ta?an cümleleri ifade etmektir sizin için; bilgi ve deneyimlerinizi okuyucularla payla?abilmek, bir nebze de olsa hakikate hizmet edebilmek en büyük kazan?m?n?zd?r.

Ama emek ve de?er verdi?iniz i?inize kar?? bu kadar yayg?n bir hakkaniyetsiz tutumla kar??la??nca içiniz ac?yor ister istemez.

Lensleri gözlerine yap??ana kadar bilgisayar ba??nda kalan ?nternet medyas? emekçilerinin, mesela editörlerin, mesela teknikerlerin hali geliyor gözlerinizin önüne, isyan ediyorsunuz.

…

Bu yaz?ya vesile olan isyan?m?n nedeni, yaz?n?n ba??nda belirtti?im gibi www.sonsayfa.com sitesine kar?? yap?lan yok sayma operasyonu.

Tüm medyay? aya?a kald?ran bir haber yap?yorlar ve isimlerinden bile bahsedilmiyor.

Üstelik, herkese ahlak ve etik dersleri veren Taraf gazetesi bile ayn? tav?r içine giriyor; girebiliyor. ‘’Gizli tan???n muhabirle bulu?ma an?n?n foto?raflar? da bir internet sayfas? taraf?ndan yay?mland?.’’ diyor; diyebiliyor.  O zaman da bardak ta??yor haliyle…

(Alper Görmü?’ün bu durumdan haberi oldu?unu hiç sanm?yorum. Umar?m bu yaz?y? görür de o internet sayfas?n?n bir ad? oldu?unu çal??ma arkada?lar?na hat?rlat?p k?y?da kö?ede küçük bir notla da olsa telafi ettirir bu büyük ay?b?.)

Bu arada Zaman yazar?  Nedim Hazar gibi ‘’Nitekim Son Sayfa isimli internet sitesinde yay?nlanan foto?raflar, meselenin deh?etini ortaya seriverdi.’’ diyerek hiçbir komplekse kap?lmadan (neden kap?ls?n ki) haber kayna??n? belirten yazarlar?n da di?erlerine örnek olmas?n? dileyelim.

***

Özellikle ve önemle belirtirim ki: Beni bu isyana sürükleyen ''Dilek Yara?’?n de?erinin bilinmemesi'' de?il. Çünkü, ?nternet medyas?n?n en çok okunan; yaz?lar? ‘’kaliteli’’ yazarlar taraf?ndan isim verilerek al?nt?lanan ve tan?nan, çe?itli medya ortamlar?nda görü?lerine ba?vurulan yazarlar?ndan biriyim. Dolay?s?yla, kendi ad?ma s?zlanacak bir durumum yok.  
Ayr?ca, 1985 y?l?ndan beri, ''her?eye ra?men ve inad?na’’ gazetecilik/yazarl?k yapmay? seçmi? biri için ''s?zlanmak'' komik ve ay?p olur. Öyle bir durum olsayd? bu yaz?y? da yazamazd?m zaten. Çünkü, nefsim i?in içine kar??m?? olurdu ve ben de  ço?u ?nternet yazar? gibi ''aman yanl?? anlamas?nlar,'' diye susmak zorunda kal?rd?m.

***

Ek okuma parças?: Skandal? sonsayfa ç?kard?
http://www.sonsayfa.com/Makaleler/Huseyin-Ekinci/Skandali-sonsayfa-cikardi.html

dilek@gmail.com

Not: Bu yaz? gazeteciler.com'dan al?nm??t?r.

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri