Yazdır

MEDYANIN YARATTI?I PKK ALGISI...

Aktif .

ET?KETLER:Dilek Yara?
D?LEK YARA?-

Türkiye için en tehlikeli durum, bütün Kürtlerin PKK’y? destekledi?i alg?s?n?n olu?mas?d?r. Böyle bir alg? ‘’iç sava?’’ ortam?n?  haz?rlar çünkü.

Tek ba??na bir PKK nefreti iç sava? ç?karmaya yetmez. Sokaktaki ortalama bir ‘’Türk’’, her gördü?ü ‘’Kürt’’ten nefret etmeye ancak PKK’n?n ülkedeki tüm Kürtler taraf?ndan desteklendi?i alg?s? olu?turulursa ba?lar. Dolay?s?yla toplum kitlesel k??k?rtmalara aç?k bir hale gelir.

Maalesef bizim ''merkez'' medyam?z bu alg?n?n olu?mas? için elinden geleni ard?na koymuyor ve PKK yanl?s? yay?nlardan beter bir yay?nc?l?k anlay???yla terör örgütüne güç kazand?r?yor.

Bunu da PKK kar??t? Kürt ayd?nlar?n seslerini kamuoyuna duyurmayarak yap?yorlar.

Sokaktaki terör olaylar?ndan ötürü abondene olmu? sokaktaki vatanda? ‘’Neden Kürtler hiç sesini ç?karm?yor, PKK’ya kar?? ç?km?yorlar?’’ diye ç??l?k atarken bizim medyam?z PKK’y? ele?tiren Ümit F?rat, Muhsin K?z?lkaya gibi ‘’ünlü’’ Kürt ayd?nlar?n? bile görmezden geliyor.

Yayg?n kitlelere ula?an ana haber bültenlerinde de?il, aras?ra ve dostlar al??veri?te görsün misali,  sadece gece yar?s? yay?nlanan programlarda ya da belli bir kesime yönelik kanallarda görüyoruz bu isimleri…

Sonra da baz?lar?  tutup ‘’Bu isimlerin Kürt toplumunu etkileme gücü yok,’’ diyorlar. ‘’Medya onlar? öne ç?karmazsa etkileme güçleri nas?l olacak ki,’’ diye de sormuyor hiçbiri…

Ve ço?u zaman derin devletin bir uzant?s? gibi i? gören merkez medya taraf?ndan, el birli?iyle PKK’n?n tüm Kürtler’in sesi oldu?u alg?s? güçlendirilerek kaos ortam?na odun ta??n?yor.  Bu da sokaktaki vatanda?? ''Kürtlere'' dü?man yap?yor.

Bu bak?mdan, merkez Türk medyas? en büyük PKK destekçisi dersek çok da yanl?? olmaz herhalde. Öyle olmasayd? gerek ekranlarda gerekse gazetelerde -PKK’n?n tüm Kürtler’i temsil etmedi?ini söyleyen Kürt kökenli ayd?nlara- çok daha fazla yer verilirdi.

Terör ve provokasyon olaylar?ndan, ya da mesela DTP’lilerin k??k?rt?c? söylemlerinin ard?ndan ana haber bültenlerinde sözünü etti?im ayd?nlar?n ele?tirel yorumlar?na yer verilseydi sokaktaki vatanda??n Kürt alg?s? çok daha dengeli olurdu herhalde. Hatta belki de DTP bile kendine çeki düzen verir ve ‘’Do?u’’ sorunlar?na öncelik veren ama tam tüm Türkiye’nin refah? için çal??an bir parti olmazsa var olamayaca??n? daha önce görürdü. Kapat?lmas?na da gerek kalmazd?; kapat?lamazd? daha do?rusu...

Bunun için geç de?il asl?nda. Hiç olmazsa bundan sonra bu insanlara daha çok ve yeterince yer verilmeli.

...

Ne demek istedi?imi daha iyi anlamak için a?a??ya al?nt?lad???m birkaç Kürt ayd?n?n?n görü?lerine bir göz atman?z? öneriyorum. (Kaynak: Nasname)

‘’…Kürdlerin ciddi sorunlar? yerine APO’nun burun ak?nt?s? ve bogaz kas?nst?s?yla ugra?an DTP, “Demokratik Aç?l?m?” sabote etmek için tetikte bekliyor, APO'dan i?aret bekliyordu sanki. DTP’deki baz? derin zevat?n, i?aret al?r almaz “Aç?l?m maç?l?m yok! Kapand?… ?mral?’yla birlikte kapand?” diyerek sevinçlerini dile getirmeleri bunu gösteriyor…’’  (Cevdet Akbay)

…

‘’…Ya?anan bunca olay ve tecrübe göstermi?tir ki, güdümlü olmayan Kürd muhalefetinin ortaya ç?kabilmesinin tek ko?ulu PKK’ye kar?? net bir tav?r almaktan geçiyor. “Yap?c?”,“uzla?mac?” yakla??mlar PKK’yi cesaretlendirmekten ve daha çok pervas?zla?t?rmaktan ba?ka bir i?e yaramad?/yaramayacak da…’’ (Berzan Botî)

…

‘’…Say?n TÜRK’e iki hat?rlatma:

1) Yapt?klar?n?z? ve ba??ml?l???n?z? bütün Kürdlere mal etmeyin lütfen. Ancak taban?n?z ve ‘heval’leriniz ad?na konu?abilirsiniz. Ne benim ve ne de benim gibi, sizin d???n?zdaki milyonlarca Kürdün, kula?? ve gözü ?mral?’dad?r. Ne siz ve ne de ?mral?’daki Serok’unuz beni temsil eder.

2) “Bu tablo kar??s?nda, Kürt halk?n?n ve demokratik kamuoyunun sessiz kalmas?n?n beklenemeyece?ini” vurgulam??s?n?z. Gerçekten de bu sözünü etti?iniz demokratik kamuoyunun ne söyledi?inin ve ne yazd???n?n fark?nda m?s?n?z? 14 Baro Ba?kan?'n?n ça?r?s?na kulak asacak m?s?n?z? Yoksa vurucu timlerinizle tehdit mi edeceksiniz?...’’ (Cemil Demircan)

‘’ …Varsayal?m ki Kuzey Kürdleri, yani Türkiye Cumhuriyeti s?n?rlar? içinde bulunan Kürdler 15 Milyon olsun. Bunun 5 Milyonu Öcalan/PKK’s?, KCK’si ve DTP’sinin denetiminde olsun. Geriye 10 milyon kalm?yor mu? Nerde bu on milyon insan? Neden bunlar?n sesi ç?km?yor? Neden kimse bunlar? örgütleyemiyor? Neden bunlar?n büyük ço?unlu?u ad?na kimse konu?am?yor? Bir dizi soru sorulabilir…’’ (Fuad - Çavgun )

***

Bu yaz?y? 21 Aral?k tarihinde gazeteciler.com için yazm??t?m. Bugün, Taraf gazetesinde Ne?e Düzel’in Kürt ayd?n? ?hsan Aksoy ile yapt??? röportaj? okuyunca ‘’Medyan?n yaratt??? PKK alg?s?’’ n? sizlerle de payla?mak istedim. ?hsan Aksoy’un söyledikleri benim bu yaz?daki tezimi do?rular nitelikte.

Aksoy’un söylediklerinin ço?una kat?l?yorum... 

Baz? noktalarda ise itirazlar?m var. Örne?in:

1.

Ne?e Düzel: ‘’Türklerde demokratlar?n?n sesi daha çok ç?k?yor. Kürtlerde farkl? ses pek ç?km?yor. Niye?’’

?hsan Aksoy: ‘’PKK korkusu tabii devam ediyor. Ayr?ca “Kürtleri ele?tirmek bize mi kald?” diye çarp?k bir dü?ünce var. Bu bir oportünizmdir. Bir demokrat?n amac? demokrasi ve bar??t?r. Demokrasinin, bar???n etnik kimli?i, Kürdü, Türkü yoktur. Ayd?n dedi?imiz adam etnik kayg?lar?n, aidiyetlerin üzerindeki adamd?r.’’

Bence do?ru ve fakat eksik bir yan?t bu. Çünkü, sözünü etti?imiz Kürt ayd?nlar?n?n egemen güçlerin ve medyan?n bask?s? ile yok say?ld???na de?inmemi?. Bu bence en önemli ve hatta belirleyici faktörlerinden biri. PKK’ya kar?? olan yeterince Kürt ayd?n? var zira. Daha çok olmalar?n? ise egemen güçlerin/medyan?n bu tutumu engelliyor.

2.

Ne?e Düzel: ‘’…Ortam?n gerginle?mesi Apo’nun ilelebet hapiste kalmas?na yol açmaz m?? Sürecin kesilmesi Apo’nun lehine mi?’’

?hsan Aksoy: ‘’...Lehine de?il. Bu gerginlikler, eylemler, Kürdün de, Türkün de vicdan?nda olumsuzluklar yarat?yor. Öcalan siyasi bir tutuklu. Böylesi bir gerginlik onun rahata kavu?ma ve gelecekte serbest kalma imkânlar?n?ortadan kald?r?r....’’

Soru da cevap da problemli. Böyle bir soru ve cevap, bu röportaj? okuyan ‘’Türkler’in’’ söylenenlerle aras?na mesafe koymas?na yol açar. Türk toplumunun büyük bir ço?unlu?u, Öcalan’?n ileride bir gün serbest kalma olas?l???na ‘’asla’’ s?cak bakmaz. Böyle bir söylem, yani böyle bir beklentinin olmas? ‘’aç?l?m?n’’ iyi yanlar?n?n dahi reddedilmesine zemin haz?rlar. Çünkü, bu konuda müthi? bir duygu yo?unlu?u var toplumda. Yüzde 1’in, yüzde 99’a galip gelmesi durumuna yol açan bir söylemdir bu ve en çok da ‘’Ergenekoncu’’ zihniyetin i?ine yarar.

3.

En büyük itiraz?m ise ba?l??a çekilen ‘PKK siyasete kendisi girsin’ cümlesine. Sansasyonel gazetecilik aç?s?ndan ‘ba?ar?l?’ bir ba?l?k. Ama röportaj?n içeri?i ve i?levi aç?s?ndan ba?ar?l? olup olmad??? çok tart???l?r. (Hedef kitlesinin sadece Kürtler oldu?unu dü?ünsek bile.)

Bu cümleyi ba?l??a çekmek, ba?lam?ndan koparmak bamba?ka alg?lara yol açmas?na izin vermek, yap?lan ironinin harcanmas? anlam?na geliyor.

Oysa ki, böyle sansasyonel bir ba?l??a kurban edilmeyecek kadar güzel ve önemli bir röportaj bu.

PKK’ya tepkili, s?radan okuyucular?n sadece ba?l??a bakarak okumaktan vazgeçmesi riski çok büyük. O zaman da, söyle?inin içindeki birçok önemli ve do?ru mesaj heba oluyor ne yaz?k ki…

?unu anlamak laz?m art?k, bu toplumun büyük bir ço?unlu?u PKK’n?n siyaset yapmas? gibi bir fikri kabul etmez, edemez. Çok fazla negatif duygu birikimi var çünkü. Ölmü? e?e?i daha fazla sürüklemenin bir anlam? yok. Kürt siyasetçiler, legal siyaset arenas? içinde bir yer bulmak istiyorlarsa bunu yeni ve PKK’dan ba??ms?z olu?umlarla ve kamuoyunun büyük bir kesimiyle uzla?arak yapmak durumundalar zann?mca.

Ne?e Düzel’in röportaj?:  ‘PKK siyasete kendisi girsin’

http://taraf.com.tr/makale/9240.htm


dilekyaras@gmail.com
NOT: Bu yaz? www.gazeteciler.com dan al?nm??t?r.

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri