Yazdır

GENERAL B?R VURUYOR ONLAR B?N

Aktif .

ET?KETLER:Dilek Yara?

dilek_yarasD?LEK YARA?-

?sim vermeyece?im, onlar kendilerini bilirler. Okuyucular da onlar? bilir. Generalden çok generalci kalemlerden söz ediyorum. ?çlerinde y?llard?r ba?yazar mertebesinde olanlar bile var.

General bir vuruyor onlar bin...

?lker Ba?bu?’un “Terör olaylar?n? TSK ile ili?kilendirmeyi, PKK destekçileri yapabilir. Ancak böyle ili?kilendirmeleri, bu amaca yönelik imal? konu?malar? siyasiler, akademisyenler ve medya mensuplar? yapamaz” cümlesinine hiç sorgulamadan kat?lmakla kalm?yorlar, meslekta?lar?n? hedef gösteriyorlar. Hem de en a??r ifadelerle.

Buna en hafif deyimiyle, ak?l ve vicdan tutulmas? denebilir herhalde.

27 May?s darbesinde do?mam??t?m; 12 Mart döneminde küçüktüm; 12 Eylül günlerinde olan biteni tam olarak kavrayamayacak kadar gençtim ve ''sokak'' kavgas?yla me?guldüm. 28 ?ubat’ta ise yurt d???ndayd?m…

Dolay?s?yla, darbe ''gördüm'' ya da ''ya?ad?m'' diyemem.

Ama ?imdi, neler olup bitti?ini, cuntac?lara nas?l gaz verildi?ini yakinen görüyor ve anl?yorum.

Yaz?k!...

dilekyaras@gmail.com <!-- document.write( '<span style=\'display: none;\'>' ); //--> Bu e-Posta adresi istek d??? postalardan korunmaktad?r, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinle?tirilmelidir <!-- document.write( '</' ); document.write( 'span>' ); //-->

NOT: Bu yaz? www.gazeteciler.com'dan al?nm??t?r.

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri